Opsætning af plakater

Der kan gives tilladelse til opsætning af plakater til større foreningsarrangementer, byfester, cirkus mv.

Plakater og midlertidige skilte må først sættes op når kommunen har givet tilladelse.

Tilladelsen skal søges elektronisk via Virk.dk
Du skal enten søge med din virksomheds signatur eller som privatperson med din NemID.

Retningslinjer

Kommunen har disse retningslinier for opsætning af plakater og midlertidige skilte:

  • at skilte/plakater og lignende ikke anbringes på den permanente færdselsafmærkning eller på en måde, der kan genere denne
  • at skilte/plakater og lignende anbringes, så de ikke generer oversigtforhold ved vejtilslutninger og indkørsler
  • at skilte/plakater og lignende ikke opklæbes på signalanlæg, læskure, el-skabe, styreskabe mv.
  • at skilte/plakater og lignende som hovedregel ikke må være større end 1,0 m²
  • at skilte/plakater ikke ophænges lavere end 2,2 m over fortov, sti eller cykelsti, målt fra undersiden af skilt/plakat
  • at skilte/plakater og lignende tidligst opsættes 2 uger før arrangementet og nedtages umiddelbart efter arrangementet
  • at opsætning og evt. følgeudgifter i forbindelse med op- og nedtagningen sker uden ansvar og udgift for vejbestyrelsen
  • at tilladelsen kun omfatter de veje som Faaborg-Midtfyn Kommune administrerer

Natur og Trafik

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 22 00
NaturogTrafik-Post@fmk.dk