Vedtægter

§1

Billedkunstrådet er dannet med det formål at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen.

  • At rådgive politikere i forbindelse med udsmykning af offentlige bygninger og offentlige rum, samt rådgive om disponeringer i forbindelse med by- og lokalsamfundsudvikling, alt efter de kunstfaglige kompetencer der er i kunstrådet.
  • At vejlede omkring billedkunstneriske aktiviteter i Faaborg-Midtfyn Kommune. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: Udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisning, festivaler, foredrag og lign.
  • At støtte og formidle kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og offentlige rum, herunder rådgive om kunstindkøb.
  • Billedkunstrådet rådgiver ved placering af allerede indkøbt kunst og ved eventuelle rotationsordninger.
  • Billedkunstrådet kan indgå i strategisk udvikling af kommunens kultur og turisme.
  • At stå til rådighed for rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning, der har betydning for det offentlige rum.

§2

Midler tilvejebringes ved tilskud fra Faaborg-Midtfyn Kommune f.eks. via midler under Kultur- og lokalsam-fundsudvalget, den kommunale 1% jordsalgspulje, tilskud fra private fonde, virksomheder og offentlige institutioner, herunder f.eks. Statens Kunstfond. Billedkunstrådet disponerer ikke over egne midler, men indstiller dispositioner overfor Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur- og Lokalsamfundsudvalg, der har be-slutningskompetence. Billedkunstrådet har kompetencen til at beslutte, hvilken kunst der skal indkøbes fra den kommunale 1% pulje. Billedkunstrådet træffer sine afgørelser ud fra, hvor Kommunalbestyrelsens ønsker kunstnerisk udsmykning.

§3

De af Billedkunstrådet erhvervede kunstværker tilhører Faaborg-Midtfyn Kommune.

§4

Tilskud til kunstværker på private arealer kan kun ydes, såfremt det drejer sig om en plads, hvortil der er offentlig adgang, hvor mange mennesker færdes og hvor det ville være oplagt at placere det konkrete kunstværk, såfremt pladsen havde tilhørt Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er endvidere en forudsætning, at kunstværkets placering sker efter Billedkunstrådets anvisning og i øvrigt skønner, at tilskuddet er af afgørende betydning for kunstværkets anskaffelse. Billedkunstrådet har kompetencen til at afgøre, hvad der indkøbes af ny kunst, samt ved omplacering af eksisterende kunst. I andre sammenhænge er Billedkunstrådets indstillinger rådgivende.

§5

Det påhviler Billedkunstrådet at sørge for registrering af de erhvervede kunstværker og at afholde eventuelle udgifter til vedligeholdelsen af kunstværkerne, medmindre andet besluttes.

§6

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd består af 6 medlemmer, som hver udpeges for en fireårig peri-ode, som følger valgperioden til Kommunalbestyrelsen. Formand er Udvalgsformand for Kultur- og Lokal-samfundsudvalget. Billedkunstrådets øvrige sammensætning skal kunne leve op til Statens Kunstfonds krav om faglighed og professionalisme, således at godkendelse fra Statens Kunstfond kan opnås.
Repræsentanter indstilles skriftligt og udpeges af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget. Efter hvert kommunalbestyrelsesvalg indkaldes forslag til besættelse af pladser i Billedkunstrådet.

Billedkunstrådet består af:

  • Udvalgsformanden fra Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.
  • En repræsentant fra Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturadministration.
  • En kunstfaglig repræsentant indenfor billedkunst, med afsæt i en statsanerkendt kunstmuseums-virksomhed.
  • Tre repræsentanter, der lever op til Statens Kunstfonds krav om faglighed indenfor billedkunst, indstilles i samarbejde med Akademirådet og Billedkunstnernes Forbund og det siddende Billedkunstråd.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Billedkunstråd har mulighed for at invitere eksterne faglige konsulenter efter behov i forbindelse med særlige opgaver.

Billedkunstrådet har tavshedspligt i alle sager, der er en del af Billedkunstrådets dagsorden. I tilfælde hvor der inddrages eksterne faglige konsulenter er disse også omfattet af tavshedspligt.

Alle medlemmer af Billedkunstrådet har stemmeret. Ved afgørelser hvor der stemmes, er formandens stemme afgørende ved stemmelighed.

Billedkunstrådet har sekretærbistand til møderne fra Faaborg-Midtfyn Kommunes kulturadministration, der varetager at indkalde til møder, samt at udsende dagsorden og beslutningsprotokol.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
Protokollen underskrives af de af Billedkunstrådet fremmødte medlemmer.

Billedkunstrådet afholder møder, når dette er aktuelt i forhold til indkøb af kunst og placering af denne. Ligeledes afholder Billedkunstrådet møde forud for flytning af eksisterende kunst. Billedkunstrådet kan indkaldes som rådgivende organ i andre kunstpolitiske sammenhænge.

Billedkunstrådet holder, som udgangspunkt, møder 4 gange om året.

§7

Billedkunstrådets aktiviteter indarbejdes i Faaborg-Midtfyn Kommunes regnskab og revideres af kommunens revision i forbindelse med revisionen af årsregnskabet.
Billedkunstrådets regnskabsår følger således kommunens regnskabsår.

Billedkunstrådets eventuelle budgetforslag fremsendes til Kultur- og Lokalsamfundsudvalget senest den 31. marts i året forud for budgetåret.

§8

Billedkunstrådets vedtægter kan kun ændres med godkendelse af Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.

§9

Billedkunstrådet kan alene bringes til opløsning ved beslutning af Faaborg-Midtfyn Kommunes Kultur- og Lokalsamfundsudvalg eller Kommunalbestyrelse.

Faaborg-Midtfyn Kommune yder årligt 50.000 kr. i tilskud til Billedkunstrådets virke i 2020 til og med 2021. Midlerne afsættes af Faaborg-Midtfyn Kommunes 1% jordpulje. Ordningen evalueres i andet kvartal af 2021 i samarbejde med Kultur- og Lokalsamfundsudvalget.