Hættegården

Hættegårdens kendetegn er natur og udeliv i skoven, på legepladsen og i vores værksted/lade.

Luk alle
Åben alle

Om Hættegården

Hættegården er en integreret institution med plads til 72 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Vi ligger i den nordlige bydel ud mod skov og marker. Hættegården udgør sammen med Vesterparken og 1000Fryd Børneområde Midt. Institutionerne ligger i Ringe og har børn i alderen 0-6 år.

Hættegården er bygget i 2020 og har et stort udeareal med tilhørende lade og værksted. Vi råder over egen skov med hytte, bålhytte og shelter. Den store legeplads er inddelt i forskellige lege- og aktivitetszoner. Institutionen har desuden frokostordning.

Fokus på natur, udeliv, leg og læring

Vi arbejder ud fra ny styrket lærerplan med særligt fokus på leg, læring, trivsel og dannelse. I Hættegården arbejder vi med særlig fokus på natur og udeliv. Vi ønsker at styrke børnenes evne til nysgerrighed, at være modige til at afprøve nyt og til at undersøge det, de møder.

 • Vi ønsker at være kendt som en daginstitution med en høj faglighed, hvor trivsel og udvikling for børn, personale og forældre lykkes i et godt samarbejde.
 • Vi arbejder med at inddrage og belyse de forskellige perspektiver der er når mange skal lykkes sammen. I respekt og forståelse af forskelligheder.
 • Vi tilrettelægge og organisere pædagogikken så vi har fokus på at leg og dannelse styrker alle børns udvikling og trivsel i løbet af dagen.
 • Hverdagen er præget at kendte rutiner og vi laver balance mellem hvad den voksne har sat af aktiviteter og hvad børnene finde interessant.
 • Dagens forløb veksler mellem ude-og indeliv. De forskellige børnegrupper og fordybelsesgrupper veksler også mellem at være i ude- og inderummet i deres tilrettelagte læringstemaer.

Børnehavegrupperne er på skift to uger af gangen, i den nærliggende skov, hvor vi har en hytte, bålhytte og bålplads. Vuggestuen benytter skoven i små grupper løbende. Vi arbejder med glæde, nysgerrighed og opmærksomhed i alle elementer i naturen og årstiderne og giver børnene mulighed for at udforske og undersøge naturen og naturfænomener.

Hættegården ønsker at styrke børns muligheder for at komme så meget som muligt ud i naturen og få naturoplevelser, som giver dem viden om og handlekompetencer i forhold til natur. Vi ønsker at understøtte, at de kommende generationer har et nært og respektfuldt forhold til naturen og kan interessere sig for natur og miljø.

Hættegården ønsker at styrke børns muligheder for at komme så meget som muligt ud i naturen og få naturoplevelser, som giver dem viden om og handlekompetencer i forhold til natur. Vi ønsker at understøtte, at de kommende generationer har et nært og respektfuldt forhold til naturen og kan interessere sig for natur og miljø.

Læring sker gennem sansning, og her er naturen et stærkt rum for oplevelser og læring gennem netop krop og sanser. Vi er ude i alt slags vejr og benytter skoven året rundt, børnene får forståelse at naturens cyklus og de skiftende årstider. Gennem naturoplevelser styrkes børns udholdenhed, deres mod og deres nysgerrighed. Når vi færdes sammen i naturen styrker det samhørighed og fællesskabsfølelsen.

Børnene i Hættegården lærer om det at færdes aktivt i naturen, også med det ønske om at give dem lyst til ud i fremtiden at få et aktivt friluftsliv.

Hættegårdens nye institution er bygget med intention om at invitere naturens elementer med indenfor. Det ser i materialer og i sanselige og æstetiske valg der er truffet i byggeriet. Hættegården store legeplads har også vilde områder, hvor planter få lov til at vokse til gavn for insekter og dyr.

Familierne ved Hættegården skal have let adgang til og muligheder for at bruge den lokale skov og natur sammen med deres børn. I vores arbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes egnsprofiler og samarbejdet med det omkringliggende nærmiljø bruger Hættegårdens Husråd og forældre også området og har glæde af at understøtte vores arbejde med børns udviklingsmuligheder i naturen samt at finde inspiration til naturoplevelser gennem det, som børnehaven stiller til rådighed ved skovhytten, på legepladsen og i laden.

Hættegården har et børnekøkken, hvor børnene i små grupper, kan deltage i madprojekter, få kendskab og fortrolighed med forskellige råvarer. Børnene samarbejder om at bidrage med mad eller tilbehør til et måltid. Til frokost spiser børnene i faste små spisegrupper, hvor hjælpsomhed og deltagelse er nøgleord. Maden serveres i små skåle, så børnene kan overskue de forskellige dele af måltidet og kan servere for hinanden rundt om bordet. Måltid er er stærkt fællesskab.

Åbningstider

Mandag til onsdag kl. 6:30-16:30
Torsdag kl. 6:30-16:45
Fredag kl. 6:30-16:30

Fællespasning

De tre institutioner Hættegården, Vesterparken og 1000Fryd, der udgør Børneområde Midt, holder fællespasning primært i Hættegården i ugerne 28, 29 og 30 i forbindelse med sommerferien. Vi udnytter derved vores ressourcer bedst muligt med flest folk på arbejde, når vi har alle børn i pasning.

Ved øvrige ferier (efterårsferien i uge 42, julen, vinterferien i uge 7, påsken samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag) er der også fællespasning i Hættegården, hvis der er færre end 20 % af børnene tilmeldt. Forældrene varsles 1 måned før, vi etablerer fællespasning.

Feriebørnehave

Bestyrelsen har sammen med os besluttet, at vi bruger Hættegården som fast ”feriebørnehave”, da den har de rette rammer for vuggestuen. Der er udarbejdet et princip om, at der er medarbejdere fra alle huse med i feriebørnehaven og så vidt muligt en fra det enkelte hus både i morgen- og eftermiddagstiden.

Lukkedage

Grundlovsdag den 5. juni og juleaftensdag den 24. december tilbydes der ikke pasning.

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Det er vigtig at sikre, at børnenes overgang fra dagpleje, vuggestue eller fra børnehave til Tidlig SFO bliver så god og tryg som mulig. I Hættegården har vi forskellige tiltag, der skal hjælpe børnene godt på vej sammen med deres forældre.

Overgang fra dagpleje til børnehave

Når børnene er tilbudt en plads i institutionen, bliver forældrene inviteret til en opstartssamtale. Her deltager en af de pædagoger, der modtager barnet samt vores teamleder. Vi får den vigtige viden omkring barnet, så vi sammen kan sikre at vi giver barnet de bedste muligheder for at føle sig tryg i overgangen. Indkøringsforløbet bliver aftalt individuelt med forældrene.

Som ny forældre får du vores informationsfolder der beskriver hverdagen og vores samarbejde om at udvikle et godt dagtilbud i fællesskab. Her kan man også læse mere om vores traditioner og lokale forhold. Du er velkommen til at rekvirere vores velkomstfolder, hvis du har brug for mere information.

Overgang fra vuggestue til børnehave

Som en del af at arbejde med vores interne overgange bygger de på at vi som integreret institution i hverdagen har mange gode fællesforløb og er sammen om mange øjeblikke i løbet af en dag.

Så for vores vuggestuebørn er huset og legepladsen kendt, de kender de voksne og er vant til at være sammen med de større børn.

Den sidste periode hvor børnene er i vuggestuen kommer de på besøg i den nye børnehavegruppe sammen med deres kendte voksen fra vuggestuen. De træder ind i legegrupper om formiddagen, de er med til frokost og til de rutiner som børnehaven har i deres hverdag. Derved bliver børnene sammen med deres vuggestuevoksen mere fortrolig med det nye og de bliver klar til at gå det nye på en tryg og rolig måde. Denne brobygning inddrages forældrene i, når det er aktuelt for deres barn. Vi holder opstartssamtale med den nye pædagog fra børnehaven og forældrene i måneden op til overgangen.

Dagligdagen

I løbet af dagen sker der mange spændende og forskellige ting i Hættegården som både børn og voksne har indflydelse på. Dagen er præget af rutiner, faste holdepunkter for børnene men også af spontane ideer og leg der får lov til at fylde og være præget af børnenes initiativer og deres perspektiv.

Pædagogerne tilrettelægger aktiviteter eller emner der bliver undersøgt, samtidig giver de plads til at børnene overtager når deres nysgerrighed og interesser åbner for andet end det pædagogen havde tænkt. Vi følger med andre ord BARNETS SPOR.

I hverdagen er vi optaget af hvad børnene oplever og tænker om deres børnehave. Vi taler med børnene om hvad de oplever og hvad de tænker. Vi lytter med andre ord til BARNETS STEMME.

På den måde er vores hverdag også bygget op omkring børnenes bidrag og understøtter deres demokrati og dannelse.

Dagens rytme

 • Morgenmad klokken 6.30-7.30.
 • Legeøer på stuerne eller på legepladsen indtil klokken 9.00
 • Samling i grupperne med frugt klokken 9.00
 • Mindre legegrupper frem til frokost.
 • Madpakker omkring klokken 11.00
 • Børn, der skal sove, bliver puttet ca. klokken 11.30.
 • Legeøer på legepladsen efter madpakker.
 • Eftermiddagsmad klokken 13.30-14.00.
 • Lege og tid til afhentninger

Turnus i skoven, værkstedet og legerum

I Hættegården bevæger grupperne sig rundt mellem tre forskellige områder i en fast turnus. Perioden skifter efter to uger. Det 1. modul er børnene i skoven og værkstedet Det 2. modul er Hjerterum og børnekøkken samt Laden og legeområde ved Laden Det 3. modul er Byggerum, natur og stillerum samt cykelbane og klatreområde. Her møder børnene forskellige emner, materialer og muligheder for at sanse og opleve forskelligt der styrke hele barnets udvikling. Vi ved at nye impulser også styrker børns kreativitet.

Leg og læring dagen igennem

Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser. Det gælder både når de voksne sætter velovervejede aktiviteter i gang, men også når børnene selv finder ud af, hvad de vil lege og lave.

Børnenes indflydelse på hverdagen, og de krav vi stiller til dem i forskellige situationer står i forhold til barnets alder og udvikling. Børnene afprøver hele tiden nye udfordringer. Det foregår på forskellige niveauer efter alder og egen formåen. Vi viser børnene tillid og lader dem afprøve egne grænser. Vi voksne stiller os til rådighed, hvis børnene føler, at de ikke magter det, de er begyndt på, og vi hjælper dem videre herfra.

Vi har planlagte aktiviteter ud fra læreplanstemaerne og forskellige andre tilbud til børnene i mindre grupper. Dette er beskrevet og dokumenteret i miniprojekter. Gennem alle dagens lege, rutiner og aktiviteter, støtter og muliggør vi børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Pædagogerne tilrettelægger læringsforløb for en periode og informere løbende i nyhedsbrev og små hverdagsfortællinger på AULA.

Middagslur og pauser

Børn i vuggestuen sover efter behov, i periode kan det være flere gange om dagen. Vi vækker ikke børn i deres søvn. Vi er i løbende dialog med forældre om børns søvn. Institutionen følger forskning på området og har udarbejdet en lille folder om emnet. Børnehavebørn sover og hviler sig efter behov. Mange børn har brug for en pause og ro gennem søvn og hvile, så de kan bearbejde de mange indtryk og læring der sker gennem en dag.

Rutiner og selvhjulpenhed

I vores mange rutiner støtter vi børn til selv at mestre opgaver og være stærke i at kunne lykkes med at klare meget på egen hånd. Det styrke deres selvværd og deres selvtillid, samt giver dem frihed til begå sig. Det er rutiner på toilettet, ved måltiderne og i garderoberne. Vi samarbejder med forældre om at lykkes med at gøre børnene i stand til at mestre opgaver som øger deres oplevelse af ”jeg kan”.

Renlighed

Vi samarbejder med dagplejen og vuggestuen om at hjælpe børn til at blive renlige ved børnehave start, dette giver frihed til barnet og mere overskud til at indgå i de nye legefællesskaber.

Ud i naturen

Børnehavegrupperne er på skift, to uger af gangen, i den nærliggende skov, hvor vi har en hytte, bålhytte og bålplads. Vuggestuen benytter skoven i små grupper løbende.

Vi arbejder med glæde, nysgerrighed og opmærksomhed i alle elementer i naturen og årstiderne og giver børnene mulighed for at udforske og undersøge naturen og naturfænomener.

Hættegården ønsker at styrke børns muligheder for at komme så meget som muligt ud i naturen og få naturoplevelser, som giver dem viden om og handlekompetencer i forhold til natur. Vi ønsker at understøtte, at de kommende generationer har et nært og respektfuldt forhold til naturen og kan interessere sig for natur og miljø.

Læring sker gennem sansning, og her er naturen et stærkt rum for oplevelser og læring gennem netop krop og sanser. Vi er ude i alt slags vejr og benytter skoven året rundt, børnene får forståelse at naturens cyklus og de skiftende årstider. Gennem naturoplevelser styrkes børns udholdenhed, deres mod og deres nysgerrighed. Når vi færdes sammen i naturen styrker det samhørighed og fællesskabsfølelsen.

Børnene i Hættegården lærer om det at færdes aktivt i naturen, også med det ønske om at give dem lyst til ud i fremtiden at få et aktivt friluftsliv. Faaborg-Midtfyn Kommune er en kommune, der generelt udvikler muligheder for at have et aktivt fritidsliv i naturen. Vi ser det som et sundhedsfremmende formål også at være i skoven og i naturen.

Hættegårdens nye institution er bygget med intention om at invitere naturens elementer med indenfor. Det ser i materialer og i sanselige og æstetiske valg der er truffet i byggeriet. Hættegården store legeplads har også vilde områder, hvor planter få lov til at vokse til gavn for insekter og dyr.

Familierne ved Hættegården skal have let adgang til og muligheder for at bruge den lokale skov og natur sammen med deres børn. I vores arbejde med Faaborg-Midtfyn Kommunes egnsprofiler og samarbejdet med det omkringliggende nærmiljø bruger Hættegårdens Husråd og forældre også området og har glæde af at understøtte vores arbejde med børns udviklingsmuligheder i naturen samt at finde inspiration til naturoplevelser gennem det, som børnehaven stiller til rådighed ved skovhytten, på legepladsen og i laden.

Hættegården har et børnekøkken, hvor børnene i små grupper, kan deltage i madprojekter, få kendskab og fortrolighed med forskellige råvarer. Børnene samarbejder om at bidrage med mad eller tilbehør til et måltid. Til frokost spiser børnene i faste små spisegrupper, hvor hjælpsomhed og deltagelse er nøgleord. Maden serveres i små skåle, så børnene kan overskue de forskellige dele af måltidet og kan servere for hinanden rundt om bordet. Måltid er er stærkt fællesskab.

Pædagogik

Vores grundlæggende pædagogik

I Børneområde Midt har vi udarbejdet et fælles børnesyn og et fælles syn på hvordan alle børn skal indgå i et stærkt fællesskab med ret til at være unik. Vi har fokus på legen som udgangspunkt for at styrke børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

I Hættegården, 1000Fryd og Vesterparken arbejder vi med en forståelse af, at de udviklingsspor vi tilbyder børnene i børnehaven og vuggestuen gør en forskel for livet. Den livslæring og erfaring, som børnene høster i et stærkt læringsmiljø i barndommen, rækker ind i deres unge- og voksenliv. Derfor er pædagogikken og pædagogerne særligt betydningsfulde. Det ansvar er vi meget bevidste om.

Den pædagogiske læreplan

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Vi understøtter børnenes udvikling

 • Ethvert barn er unikt og skal mødes i respekt for dets forudsætninger og nærmeste udviklingszone: ”Hvad kan jeg nu, og hvad er jeg på vej til at kunne”.
 • Vi vil styrke børns muligheder og trivsel gennem stærke og nære relationer.
 • Børnene skal være en del af fællesskaber, opleve sig som betydningsfulde med det, man bidrager med, så ethvert barn oplever tiltro til sig selv og sine omgivelser.
 • Vi har fokus på de gode mødeøjeblikke, hvor det enkelte barn oplever sig set.
 • Vi ønsker at styrke børnenes evne til og mulighed for at lege.
 • Børnene skal være motiverede til læring ved at få plads og rum til at være undersøgende og nysgerrige. De voksne opmuntrer og inddrager børnenes idéer og initiativer, som meningsfulde og brugbare.
 • Vi ser, at barnets udtryksformer er bundet op på en reel intention, et ønske og et behov, som vi sammen med barnet skal finde veje til at opfylde, regulere og ind imellem udsætte. Det sikrer barnet i at mærke sig selv, aflæse sine omgivelser og samarbejde i fællesskaber.
 • Vi stiller os i forskellige positioner og er tilgængelige i læringsmiljøet. Vi står foran, ved siden af og bag ved den lærings- og udviklingszone, børnene færdes i. Vi arbejder med at indtage bevidste roller og positioner i hverdagen.
 • Vi støtter barnet i selv at sætte grænser og at respektere andres grænser. Gennem dialog skal børnene opnå en forståelse af hinandens forskelligheder og en bevidsthed om, at vi udtrykker os forskelligt.
 • Vi voksne er vigtige rollemodeller for børnene, og derfor møder vi dem med åbenhed og anerkendelse og skaber tryghed for dem ved at være nærværende, deltagende og tydelige voksne, der fremtræder troværdigt med en god omgangstone til både store og små. Vi voksne guider og støtter børnene i det, der er svært.

Legen i Hættegården

Børnenes legeoplevelse: Det skal være sjovt og meningsfuldt at lege.

 • Børnene vil opleve at de har medindflydelse og medbestemmelse over, hvad der sker i legen. Alle børn kan deltage og har hver deres kompetencer, interesser og udtryk, som får mulighed for at komme i spil, og alle bidrager ud fra deres forudsætninger.
 • Alle børn føler sig som en del af fællesskabet og oplever, at de er betydningsfulde.
 • Børn oplever at indgå i legefællesskaber på tværs af alder og køn og faste grupperinger.
 • Børn oplever rum hvor de kan fordybe sig, hvor der er tid og nærvær til, at legen kan udvikle sig.
 • Rollelege og regellege afstemmes efter børnenes alder og interesser.
 • Leg og læring er uadskillelige, og når vi leger, lærer børnene. De sprogunderstøttende strategier implementeres i børnenes leg, så deres begrebsverden og forståelse af omverdenen styrkes i legene.
 • Der er plads til vilde, risikofyldte lege, hvor sanser og kropslighed giver nye erfaringer.

Legens miljø og tilrettelæggelsen af legen giver mulighed for, at børn kan være nysgerrige og eksperimenterende. De kan overskride egne grænser, finde mod og tro på sig selv og på hinanden. Børnene får nye erfaringer og færdigheder, når de leger i stærke fællesskaber, der opmuntrer til deltagelse og til at bidrage med egne idéer og eksperimenter. Legen åbner for demokratisk dannelse i trygge fællesskaber.

De voksnes rolle i legen

Voksne har en aktiv rolle i børns legeuniverser. Vi skaber inspirerende og fleksible legemiljøer. Som voksne har vi ansvar for at inspirere og give nye impulser til legens univers og skabe muligheder for vanebrud. På den måde lærer børn nyt om sig selv, om relationerne og om deres omverden.

 • Vi er som pædagoger nærværende og engagerede og lydhøre overfor børnenes idéer, impulser og deres spor.
 • Pædagogerne rammesætter legen og er bevidste om de forskellige legepositioner. Vi arbejder ud fra Gitte Borks legemodel, hvor du kan definere dig indenfor og udenfor legens kontekst. I Børneområde Midt er de voksne aktive medlegere, vi er bevidste om vores deltagelse i og omkring legen.
 • Legene er typisk organiseret i mindre legegrupper. Børnene oplever positivt engagement fra de voksne.
 • Pædagogerne er bevidste om deres organisering af legemiljøet, sammensætning af legegrupper og hvilke impulser og materialer der tilbydes i rummet. Vi sikrer stimulering og understøttelse i legen, så børn danner nye spor for deltagelse, samarbejde, for kreativitet og eksperimenter, for kognitiv og sproglig læring. Leg og læring sker gennem sansning og erfaringer, gennem egne oplevelser.
 • Vi arbejder med forskellige legetemaer og har udviklet temakasser. Vi tilbyder forskellige rekvisitter og materialer, der kalder på børnenes kreativitet og som kan understøtte fantasien og legens udvikling.
 • De voksne ser mulighederne og baner vejen for, at legen får de bedste betingelser med børnene som de centrale aktører og idémagere. De voksne evaluerer sammen og drøfter, om deres initiativer er afvisende eller initiativfremmende, når de er i samspil med børnene.
 • Leg opstår i alle dele af hverdagen, den legende tilgang søges i daglige rutiner og i de vokseninitierede aktiviteter.

Personale

I Børneområde Midt har vi prioriteret et højt uddannelsesniveau og har derfor primært ansat uddannet personale. Vores pædagogmedhjælpere vil fremover tilbydes uddannelse som pædagogiske assistenter.

Vi prioriterer også kompetenceudviklingsforløb internt i organisationen samt relevant eksterne efteruddannelser. Vi arbejder med vidensbegrundet læringsforløb i den styrkede pædagogiske læreplan.

Hættegården kan tilbyde et fagligt stærkt medarbejderhold der arbejder reflekteret og i en kultur hvor viden og praksis spiller sammen.

Ledelse

Områdeleder Carsten Ørum, tlf.: 72 53 48 00

Teamleder Mette Vie Parsberg Dorow, tlf.: 72 53 46 32

Øvrigt personale

11 pædagoger

2 pædagogiske assistenter

4 pædagogmedhjælpere

1 medhjælper, praktiske opgaver

Spørgsmål? Kontakt os

HÆTTEGÅRDEN

Hestehavevej 1b
5750 Ringe

Telefon: 72 53 46 31
Send en mail