Sundbrinkens Børnehus

Sundbrinken ligger tæt på strand og sund og vi har derfor et særligt blåt tvist i vores fokus.

Luk alle
Åben alle

Om Sundbrinkens Børnehus

Hvad kendetegner os?

Sundbrinkens Børnehus er en del af Børneområde Syd, der udover Sundbrinkens Børnehus også omfatter Toftegårdens Børnehave. Begge institutioner ligger i Faaborg by. Fælles for begge institutioner er profilen: ”Udeliv og Bevægelse, - natur for alle”.

Vi har en vuggestuegruppe, en specialgruppe og en yngste-gruppe for de mindste børnehavebørn, mens de resterende børn er fordelt i aldersintegrerede grupper med faste voksne. Børnene kommer fra forskellige kulturer, så fællesskabet er mangfoldigt, og børnene får tidligt en nysgerrighed, indsigt og forståelse for forskelligheder.

Børnehaven er DGI-certificeret og har derfor et særligt fokus på at bruge både krop, sanser og bevægelse i alle aspekter af hverdagen, samt på at skabe små små pusterum gennem ex. børneyoga.

Fysiske rammer

Sundbrinkens Børnehus er et integreret hus med børnehave og vuggestue, samt en specialgruppe. Vi er et stort og rummeligt hus, bygget i 2011 og beklædt med cedertræ med græs på taget. Børnehuset er lyst og med godt overblik til vores store, dejlige legeplads.

Sundbrinken ligger naturskønt i et bakket område ned til sundet og i gå-afstand til strand og skov. Fra alle grupperum kan man bevæge sig fra terrassedørene og direkte ud på legepladserne og terrasserne. Vi bruger vores nærmiljø, samt den skønne natur omkring Faaborg, aktivt i vores hverdag. Vi er udenfor hver eneste dag.

Færgeordning

Faaborg-Midtfyn Kommune har en ledsageordning til de børn, der bor på øerne. Børneområde Syd har 2 medarbejdere ansat til at ledsage børnene på færgen.

Åbningstider

Mandag til Torsdag kl. 6.30-16.45
Fredag kl. 6.30-15.45

UDVIDET ÅBNINGSTID

Hvis du som forælder har problemer med at nå at aflevere eller hente dit barn inden for åbningstiden i hverdagen, har du mulighed for at søge om udvidet åbningstid.

Der kan søges fra:

 • Kl. 6.00 om morgenen og til institutionen åbner
 • Institutionen lukker og indtil kl. 17.00

For at kunne søge om udvidet åbningstid skal du have job eller uddannelse, der gør, at du sammenlagt med transporttiden ikke har mulighed for at aflevere eller hente dit barn inden for institutionens normale åbningstid.

Bevillingen gives til den enkelte familie. Du er derfor kun berettiget til at få udvidet åbningstid, i den periode du har behov for det.

Du kan søge udvidelse, når barnet går i vuggestue, børnehave eller SFO. Hvis dit barn går i en privat institution, kan du ikke søge om udvidet åbningstid.

SÅDAN SØGER DU OM UDVIDET ÅBNINGSTID

Har du behov for en længere åbningstid, kan du henvende dig i institutionen. Lederen hjælper dig med at udfylde en ansøgning og indsende denne til administrationen i Opvækst og Læring.

Administrationen sender svar til lederen af institutionen. Når udvidelsen er bevilget, aftaler du og lederen, hvilken dag dit barn kan starte med at have udvidet åbningstid.

Har du spørgsmål i forbindelse med udvidet åbningstid, kan du henvende dig til ledelsen i din institution eller SFO. Du er også velkommen til at kontakte Opvækst og Læring på telefon 72 53 30 00.

RETNINGSLINJER FOR UDVIDET ÅBNINGSTID

Det er kommunalbestyrelsen, der har besluttet at afsætte penge på budgettet til udvidet åbningstid. Bag beslutningen ligger et bevidst ønske om at skabe gode rammer for kommunens børnefamilier, så Faaborg-Midtfyn Kommune fortsat vil være et attraktivt sted at bosætte sig.

Vil du vide mere om, hvordan pengene til udvidet åbningstid fordeles, kan du se i Retningslinjer for udvidet åbningstid, som du finder her.

Opstart

Opstart i Sundbrinkens Børnehus

Når jeres barn har fået plads i Sundbrinkens Børnehus, vil I modtage et velkomstbrev på mail. Her vil I og jeres barn blive indbudt til en opstartssamtale med den pædagog der skal tage i mod jeres barn, samt få en rundvisning i huset og på legepladsen. Samtalen fokuserer på det nære i barnets liv, dagligdagen og de praktiske ting i børnehaven. I har mulighed for at fortælle lidt om jeres barn, stille spørgsmål, samt lave en aftale for hvordan en tryg indkøring skal foregå.

Efter 3 måneder bliver I tilbudt endnu en samtale, denne gang uden jeres barn. Her drøfter vi hvordan indkøringen er forløbet; og vi fortæller om vores faglighed, hvordan den udmøntes i dagligdagen, samt om vores samarbejde med konsulenter og det forebyggende team.

Overgangssamarbejdet

Overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og senere til skole er en stor omvæltning i et barns liv i børneområde Syd vægter vi det gode overgangssamarbejde højt, således at overgangen bliver så positiv og nem som muligt.

Samarbejdet med vuggestuen

Sundbrinkens Børnehus er en integreret institution. Det betyder, at børnehavebørn og vuggestuebørn samt personale er fælles i ydertidspunkterne. Vuggestuebørnene har derfor et godt kendskab til børnehavens grupperum og legeplads.

Når tiden nærmer sig skiftet fra vuggestuen til børnehave er børnene allerede begyndt at ”snuse” til børnehavelivet. Der er i denne periode fokus på besøg i børnehaven i gruppetid, ved frokost og/eller frugtspisning sammen med en kendt pædagog fra vuggestuen.
Inden skiftet til børnehaven bliver der holdt en overleveringssamtale mellem forældre, vuggestue og børnehavepædagoger.

Samarbejdet med dagplejen

Vi har et godt og velfungerende samarbejde med områdets dagplejere. Dagplejen har mulighed for at besøge børnehaven 1 gang om ugen på skift sammen med dagplejebørnene. Her kan børnene lære deres nye venner i modtagegruppen, stedet og pædagogerne at kende. Skiftet fra dagpleje til børnehave opleves ikke så voldsomt, når man har været på besøg mange gange.

I løbet af året holder vi ”Åben-låge-dag” i børnehaven, hvor dagplejebørnene bliver inviteret. Her er børnehaven vært for forskellige aktiviteter i forbindelse med vores værksteder, både ude og inde. Her mødes børnene på tværs af alder, og leger og udforsker børnehaven sammen.

Dagligdagen

I dagligdagen i Børneområde Syd vægter vi nærvær, samvær, fordybelse og leg højt. Vi har desuden fokus på at få brugt vores krop og sanser hele dagen, samt være udenfor hver eneste dag og i al slags vejr.

I dagens rytme og ugens gang er der en bevidst balance mellem pædagogstyrede aktiviteter i mindre børnegrupper, de daglige rutiner, samt børnestyrede aktiviteter og lege.

Der skal dagen igennem være mulighed for fordybelse, samt let adgang til voksne der er tæt på og som understøtter, deltager og opmuntrer børnene i deres leg og virke.

Dagens rutiner

Dagens rutiner er de samme hver dag. Dette giver genkendelighed og tryghed for børnene.

 • Der er morgenmad fra vi åbner til klokken 7.30 hver dag.
 • Gruppetid i tidsrummet 9.00-12.00 i sit værksted, enten inde eller ude.
  - Samling, frugt og morgengymnastik kl. 9.
  - Frokost kl. 11.
 • Alle børn er på legepladsen fra klokken 12.00.
 • Eftermiddagsmaden spiser vi klokken 14.00 i vores faste grupper.
 • Værkstedstid frem til klokken 15.15 og/ eller fælles leg udenfor frem til lukketid.

Madordning

Vi har en velfungerende madordning.

Ferie

Vi sampasser altid i skolernes ferier og sampasningen foregår som udgangspunkt i Sundbrinkens Børnehus. Der er også altid personale med fra Toftegården i feriepasningen. Ferietilmelding foregår via AULA.

I sommerferien er uge 28, 29, 30 lukkeuger, men der er pasning for børn der via tilmelding har givet besked om pasningsbehov.

Sygdom

Sygdom meddeles altid til institutionen pr telefon eller sms. Det kan nogen gange være svært at vurdere, hvornår et barn er sygt og skal blive hjemme, men et par gode tommelfingerregler er at:

 • Barnet skal kunne deltage i de aktiviteter det plejer, uden at det kræver særlig omsorg og pasning.
 • Barnet må ikke have feber.
 • Barnet skal drikke og spise som vanligt.
 • Barnet skal kunne lege ude og tage med på udflugt.

Hvis et barn kommer afsted uden at være helt rask, har det på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at blive syg igen. Barnet vil desuden kunne smitte de andre børn. Barnet skal have været symptomfri i 48 timer førend de kan komme i institution igen. Ved Corona eller Corona-lignende symptomer, ring altid til institutionen.

Ved akut opstået sygdom eller hvis vi vurderer, at barnet har bedst af at komme hjem, ringer vi efter jer. Husk derfor informere os, hvis I skifter mobilnummer eller arbejdstelefon. Vi ringer naturligvis også til jer, hvis der skulle ske et uheld.

AULA

På AULA vil I kunne se billeder og læse dagbog fra jeres barn gruppe. Desuden bruges AULA til fællesbeskeder, ferietilmelding, mødeindkaldelser, information om arrangementer m.m. Personalet er altid klar på at hjælpe hvis det skulle drille, lige som der udleveres en lille folder ved opstart.

Traditioner

I løbet af året har vi forskellige faste traditioner og arrangementer i Område Syd. Nogle er kun for børn og andre er for både børn, forældre og/eller bedsteforældre. Begge huse har samme traditioner, men måden de afholdes på kan være lidt forskellig fra hus til hus.

Vores børn er kulturbærere, og derfor er det vigtigt for os at videregive de traditioner, vi har i børnehaven i løbet af året, så børnene har noget at se frem til og ikke mindst tilbage på. Der skal være forskel på hverdag og fest.

Gennem traditionerne oplever børnene fællesskab og ejerskab, og de opnår en forståelse af årets gang. Det har ligeledes en stor betydning for børnene at opleve det fællesskab, der bliver skabt på tværs af børnehave og hjem, når der er arrangementer, hvor enten barnets forældre, søskende eller bedsteforældre deltager. Vi synes, det er vigtigt, at forældre og bedsteforældre er en del af børnenes børnehavekultur.

Faste traditioner og arrangementer:

For forældre eller bedsteforældre:

 • Bedsteforældredag
 • Sommer-forældre-café
 • Arbejdsdag
 • Jule-forældre-café
 • Generalforsamling

For børn i børnehusene:

 • Fastelavn, vi slår katten af tønden og er udklædt
 • Påsketraditioner
 • Falck-uge
 • Åben-låge-dag, hvor dagplejerne kommer på besøg med deres børn i børnehaven
 • Sommerferieløb
 • Afslutning for kommende forårs-SFO børn
 • Deltagelse i skolernes motionsdag
 • Halloween
 • Juletraditioner

Pædagogik

I Børneområde Syd arbejder vi ud fra en anerkendende pædagogik. Det betyder, at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Alle børn er noget helt specielt og det skal vi passe på og videreudvikle.

Vi ser det enkelte barn: Hvad er det rigtig god til, og har det eventuelt udfordringer, som vi skal støtte op om gennem leg og relationer.

Børn lærer og udvikler sig gennem leg, derfor har legen en helt central betydning i vores hverdag. Vores pædagogiske personale har gennem UCL uddannet sig i legebaseret pædagogik.

Børns venskaber er vigtige. Dem skal vi passe godt på, og alle børn skal være en del af fællesskabet. Det giver god trivsel, og god trivsel er med til at skabe en til god udvikling.

Værkstedsgrupper

Vores børn er inddelt i mindre, faste grupper med faste voksne, da forskning har vist, at nærvær mellem pædagog og en lille gruppe børn giver den bedste mulighed for udvikling og læring.

Børnehavegrupperne har ikke deres eget grupperum, men roterer i stedet mellem vores 3 faste værksteder. Man er 14 dage i hvert værksted, det oplever vi giver et godt flow, samtidig med, at der er tid til fordybelse og større projekter.

Vores tre faste værksteder er:

 • Sprogværksted
 • Kreativt værksted
 • Natur og Science værksted

Den pædagogiske læreplan

Alle dagtilbud skal lave pædagogiske læreplaner som et vigtigt skridt i at udvikle stimulerende læringsmiljøer for børnene. Vores læreplaner tager udgangspunkt i læringsblomsten, der er et inspirations- og refleksionsværktøj.

Legen har en central plads, det samme har børneperspektivet, medbestemmelsen og forældresamarbejdet. Læring finder sted i alle dagligdagens rutiner, situationer og hændelser. Det gælder i voksenstyrede aktiviteter, såvel som de børneinitierede.

I nedenstående finder du link til vores seneste pædagogiske læreplan, som udgør rammen og den fælles retning for personalets pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Du finder også link til evaluering af den pædagogiske læreplan.

Årshjul

De seks læreplanstemaer har vi valgt at sætte ind i et årshjul, hvor vi seks uger af gangen har et særligt fokus på netop dette område. På denne måde skaber vi en sammenhæng og en rød tråd gennem hele børneområdet. Vi planlægger aktiviteter til de enkelte værksted der understøtter vores tema, og alle børn kommer derved, overordnet set, igennem de samme oplevelser og aktiviteter henover perioden. I vores årshjul ligger også vores faste traditioner og temauger. Årshjulet hænger tilgængeligt, så man som forældre kan følge med i årets gang.

Skolesamarbejde

Overgang fra børnehave til skole

Det er vigtigt, at de skift og overgange, der er i et barns liv, sker i tæt samarbejde med de voksne omkring barnet. Viden, der allerede eksisterer om barnet, skal ikke ”opdages ”på ny, men overleveres til de næste, som skal støtte op om barnets udvikling og trivsel. Der skal skabes en rød tråd gennem barnet liv og ikke mindst i overgangen fra børnehave til skole.

Samarbejde med skolen

I løbet af året samles lederne fra SFO, indskoling og børnehaver for at planlægge et godt og konstruktivt forløb for de børn, der skal starte i forårs-SFO. Der bliver aftalt datoer for besøg på skolen, for genbesøg i børnehaven samt tidspunkt for evaluering og forældremøde.

Der bliver holdt et overleveringsmøde mellem personale i forårs-SFO, børnehaveklasse, SFO og personale fra børnehaven. Alle børn får her et ord med på vejen. På denne måde sikre vi, at vigtig viden ikke går tabt. Skolen modtager desuden ”Barnet i Centrum”.

Børnene besøger skolen 1 gang inden start sammen med personale fra børnehaven, og indskolingspersonale besøger børnene i børnehaven.

Derudover er vi godt i gang med at opbygge et tættere samarbejde med skolen, hvor der kontinuerligt skabes mødeøjeblikke gennem året, f.eks.:

 • Børnehaven deltager i skolernes motionsløb.
 • Børnehaven inviteres til arrangementer, f.eks. skuespil på skolen.
 • Der sendes gækkebreve og hjemmelavede julekalendere.

Personale

Ledelse

Områdeleder Carsten Ørum, tlf.: 72 53 48 00

Teamleder Stinne Ersted, tlf.: 72 53 45 18

Øvrigt personale

10 pædagoger

3 pædagogiske assistenter

3 medhjælpere

1 pædagogstuderende

1 pau-studerende

1 køkkenassistent

Spørgsmål? Kontakt os

SUNDBRINKENS BØRNEHUS

Sundbrinken 1
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 45 21
Send en mail