Hjemmehjælp

Hjælp til praktiske opgaver i hjemmet og til personlig pleje søges ved visitator.

Hjemmehjælp til dig som har svært ved at udføre opgaver på egen hånd

Faaborg-Midtfyn Kommune tilbyder hjemmehjælp til dig, som midlertidigt eller varigt, er ude af stand til, eller kun vanskeligt kan udføre opgaver på egen hånd. Hjælpen bliver givet som hjælp til selvhjælp.

I det omfang det er muligt, skal du selv deltage i opgaverne.

Du søger om hjælp ved at kontakte Rådgivning og Visitation

Visitator vurderer om du har ret til og kan få hjemmehjælp.

Besøg hjemme hos dig

Skønner visitator der er behov for et besøg hjemme hos dig, aftales dette. Visitator vurderer sammen med dig, behovet for hjælp.

Du har ret til at have en bisidder med ved visitationen.

Akut brug for hjemmehjælp

Ved akut behov iværksættes hjælpen straks.

Afgørelsen om hjælpens omfang

Da hjemmehjælp gives efter den enkeltes behov, er hjælpen forskellig fra hjem til hjem.

Afgørelsen bliver truffet på baggrund af:

  • Individuel helhedsvurdering.
  • Lov om social service § 83.
  • Faaborg–Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard.

Du kan få en skriftlig bevilling på den hjælp, du aftaler med visitator.

Hvis du får afslag på din ansøgning, kan du få et skriftligt afslag.

Vurdering af omfanget af hjemmehjælp

I vurderingen om hvor meget hjemmehjælp du kan bevilges, lægges der vægt på:

  • Hvor meget du selv kan klare.
  • Om der er ægtefælle eller andre pårørende i hjemmet, som kan hjælpe til.
  • Om der er familie, som har mulighed for at hjælpe til.
  • Om du helt eller delvist kan trænes til/oplæres i, selv at kunne klare de opgaver, du søger hjælp til.

Hjælpen bliver givet som hjælp til selvhjælp, også kaldet aktiv pleje

I hjemmeplejen er der tilknyttet terapeuter, som i samarbejde med dig og plejen, har fokus på dine muligheder for at komme til at klare dig selv så godt som muligt.

Opfølgning på den bevilgede hjælp

Hjælpen vurderes løbende i samarbejde med dig, derved sikres det, at du får den rette hjælp. Har du i en periode behov for mere hjælp, f.eks. ved pludselig sygdom, får du hjælp med det samme.

Hjemmehjælp når du er på besøg i en anden kommune

Du kan også få hjemmehjælp, hvis du er på besøg/ferie i en anden kommune. Den kommune du midlertidig opholder dig i, hjælper dig.

Frit valg af leverandør af hjemmehjælp

Er du bevilget praktisk hjælp, kan du selv vælge, om hjælpen skal leveres fra kommunen eller et af de private firmaer, som kommunen har godkendt.

I forbindelse med visitationsbesøget, vil du få udleveret informationsmateriale fra de forskellige leverandører. Du kan til udgangen af en måned, og med 30 dages varsel, vælge en anden leverandør. Dette kan ske ved henvendelse til visitator.

Hvis du får hjælp til både pleje og praktisk hjælp, har du mulighed for at vælge forskellige leverandører.

Du har også mulighed for selv at udpege en privat person til at hjælpe dig med den aftalte hjælp. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som ansætter pågældende.

Klagemuligheder hvis du er utilfreds

Hvis du er utilfreds med:

  • Den hjælp du får
  • Hjælpens omfang
  • At du har fået afslag

- kan du klage til visitator inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.

Klagen sendes til:

Sundhed og Omsorg
Faaborgvej 19
5854 Gislev
Att: Rådgivning og Visitation

Klagevejledning

Hvis du ikke selv kan skrive klagen, kan du få hjælp til dette.

Hvis du har klaget

Når klagen er modtaget, vurderer visitator på ny din sag og tager stilling til, om der er grundlag for at ændre afgørelsen.

Ændres afgørelsen, får du besked inden for fire uger. Hvis den oprindelige afgørelse fastholdes, sender kommunen selv sagen videre til Det Sociale Nævn, der så selv tager stilling til kommunens afgørelse.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation

Kvalitetsstandarderne for området