Erhvervs- og turismestrategi

Her kan du læse om vores Erhvervsstrategi " Sammen om vækst og vitalitet", som fokuserer på netværk, fællesskaber og det fynske samarbejde.

Sammen kan vi skabe vækst og vitalitet

Indhold

Forord – Sammen kan vi skabe vækst og vitalitet.

Indledning.

Fire ambitiøse mål.

Vi bygger ovenpå vores styrker.

 • Mål 1. Vi vil styrke de forretningskritiske relationer på tværs af virksomheder.
 • Mål 2. Vi vil realisere potentialet inden for turisme og oplevelser.
 • Mål 3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Mål 4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme.

Indledning.

Fire ambitiøse mål.

Vi bygger ovenpå vores styrker.

 • Mål 1. Vi vil styrke de forretningskritiske relationer på tværs af virksomheder.
 • Mål 2. Vi vil realisere potentialet inden for turisme og oplevelser.
 • Mål 3. Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Mål 4. Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme.


Forord

Generelt går det godt med erhvervslivet i Faaborg-Midtfyn. Vi har erhvervsvirksomheder i hele kommunen, og flere af vores virksomheder vækster. Det gælder ikke mindst virksomheder, der er leverandører til robotklyngen i Odense og bygge- og anlægssektoren. Samtidig kan vi glæde os over, at vi oplever en stigende interesse for at holde ferie hos os, særligt ved Det Sydfynske Øhav. Vi skal udnytte det momentum til at skabe ny og bæredygtig vækst i kommunen ved at bygge ovenpå de særegne kvaliteter, vi har i Faaborg-Midtfyn. Vi har indbyggere med mod på og lyst til at starte noget op selv. Vores traditionelle erhverv er præget af en høj grad af kvalitet og faglært arbejdskraft, og ser vi på vores mange små lokalsamfund, emmer de af engagement og stærke fællesskaber, der får ting til at ske.

Med den nye erhvervsstrategi ønsker vi at understøtte virksomhederne i Faaborg-Midtfyn med det sigte at skabe vækst og vitalitet i hele kommunen.

Netop vitalitet bliver et nøgleord i fremtidens erhvervsudvikling i Faaborg-Midtfyn. For mig betyder vitalitet den livskraft og energi, jeg oplever, alle steder jeg kommer. Det gælder både i foreningslivet, i vores mange små lokale samfund og i vores små og store erhvervsvirksomheder. Her er en erhvervsmæssig handlekraft, en lyst og evne til både at tænke stort og handle, som jeg håber, at vi kan dyrke endnu mere og blive kendt for. Det hænger godt sammen med, hvordan vi lever livet her. Med dybe rødder i historien, blikket rettet mod horisonten og en evne til at være til stede i nuet. Her står højskoleånden stærkt. Vi kerer os om hinanden, samtidig med at vi har både udsyn og omtanke for den verden, vi er en del af. Her har det kunstneriske og skabende plads. De fynske malere brugte i begyndelsen af 1900-tallet lærredet til at portrættere naturen og den livskraft, den gav og stadig giver til de mennesker, der bor her. At leve i Faaborg-Midtfyn giver muligheder for at finde en anden balance i en fortravlet hverdag. Her hersker kvaliteter som fællesskab, naturen, fordybelse og bæredygtighed – her går skabertrang og livsnydelse hånd i hånd. Kvaliteter, vi kan bruge til at udvikle og forædle vores produkter og services samt markedsføringen af dem. Vi tror på, at nøglen til vækst i høj grad er at skabe bæredygtige og kvalitetsrige produkter.

Når jeg ser på andre vækstområder i Danmark, er evnen til at stå sammen og gå sammen om både udvikling, profilering og større satsninger noget af det, der går igen. Derfor er jeg sikker på, at det fælles fynske samarbejde også er helt afgørende for vores succes og vores vigtigste satsningsområde. Faaborg-Midtfyn hænger sammen med det øvrige Fyn, og derfor er vækst på Fyn en forudsætning for vækst i Faaborg-Midtfyn. Vi har en lang række af udfordringer, vi kun kan løse i fællesskab. Et eksempel kunne være infrastruktur, et andet er rekruttering af kvalificeret arbejdskraft.

Men også lokalt er et tættere samarbejde essentielt for at skabe vækst og udvikling. Vi tror på, at stærke lokale fællesskaber, hvor vi løfter i ”flok”, vil gøre det både sjovere og mere indbringende at drive virksomhed – og vi tror på, at det vil appellere til iderige og innovative borgere, der kan se muligheder for at realisere drømmen om selvstændighed og et familieliv med både nærvær og plads til at udfolde sig.

Venlig hilsen
Hans Stavnsager
Borgmester

 

INDLEDNING

Med erhvervsstrategien Sammen om Vækst og Vitalitet sætter vi retningen og lægger sporene for de kommende års samarbejde med erhvervslivet og andre samarbejdspartnere om at skabe vækst og vitalitet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Strategien skal udfolde udviklingssporet, Vækst & Erhverv, i kommunens udviklingsstrategi, hvor målet er at få 3.000 flere borgere inden 2030 og at styrke borgernes tilfredshed med livet.

I Faaborg-Midtfyn Kommune vægter vi det tværkommunale samarbejde på Fyn højt. Vi ser Fyn som ét samlet erhvervs- og arbejdsmarked. Vi har brug for, at Fyn står stærkt i omverdenens bevidsthed, for selv at stå stærkt. Derfor satser vi på det fælleskommunale samarbejde på Fyn om erhvervsfremme, infrastruktur, arbejdsmarked, forskning/uddannelse, image mv.

Flere undersøgelser fremhæver kommunens evne til at tilvejebringe tilgængelig arbejdskraft, og kommunens brug af private leverandører, som særligt betydningsfuldt i forhold til at styrke virksomhedernes vækstmuligheder. Undersøgelser viser også, at Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme og evne til dialog og information kunne og bør være bedre. Sammen om Vækst og Vitalitet skal blandt andet adressere de udfordringer.

SAMMEN ER VI STÆRKEST

Den nye erhvervsfremmelov fra december 2018 giver Danmark ét sammenhængende erhvervsfremmesystem – og giver os samtidig en anledning til at revurdere vores erhvervsindsats. Fremadrettet kan virksomhederne hente specialiseret rådgivning hos de regionale erhvervshuse, mens kommunerne fortsat er indgangen til vejledning i såvel forretningsudvikling som efterspørgsel på arbejdskraft og diverse myndighedsopgaver. I stedet for at fortsætte som vi plejer, vælger vi at gå nye veje. Vi tror på, at vi kan lade os inspirere af det tværgående samarbejde lokalt. At vi som egn kan stå stærkere, hvis vi i endnu højere grad end i dag understøtter virksomhedernes muligheder for at lære af hinanden og indgå i nye samarbejder. Derfor vil vi fortsat i årene frem prioritere det tværkommunale samarbejde på Fyn, ligesom vi vil arbejde for, at virksomhederne i Faaborg-Midtfyn i højere grad end i dag opbygger stærke forretningsfællesskaber. Der er ingen tvivl om, at vi står stærkere sammen. Det gælder både i forhold til videndeling og i forhold til vores image udadtil.

Vi ønsker, at Faaborg-Midtfyn bliver et endnu bedre sted at arbejde og at drive virksomhed. Det vil være med til at styrke vores attraktivitet i forhold til både investorer, potentielle nye virksomheder og potentielle tilflyttere – og øge tilfredsheden for dem, der allerede bor og driver virksomhed her

ET STÆRKT FYN

Vi tror på det fælles kommunale samarbejde og prioriterer derfor også totredjedele af kommunens erhvervs- og turismeøkonomiske ressourcer på samarbejdet inden for en række strategiske satsninger i det fælles fynske samarbejde.

Store væsentlige samarbejder er:

 • Erhvervshus Fyn samler det fælles fynske samarbejde om særligt klyngerne inden for blandt andet robotteknologi og det maritime.
 • Destination Fyn skal sikre, at vi i de kommende år styrker det fælles turismesamarbejde på tværs af brancher.
 • Byregion Fyn er et fælles politisk samarbejde mellem ni fynske kommuner med fokus på arbejdsmarked, bosætning og infrastruktur.
 • Geopark Det Sydfynske Øhav – Naturturisme I/S samarbejder om at opnå en UNESCO Geopark certificering af Det Sydfynske Øhav.
 • FilmFyn har det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark.

 

FIRE AMBITIØSE MÅL

Vores grundtanke er, at det vigtigste i succesfuld lokal erhvervsfremme er at fremme videndeling, skabe relationer og koblinger mellem de mange forskellige tilbud og muligheder, vi har lokalt. De fleste virksomheder kan drage nytte af de ressourcer (både offentlige og private), der findes i og omkring lokalområdet. Men som virksomhed får man ikke automatisk adgang til de ressourcer. Det kræver ofte, at man selv gør en indsats, får banket på hos naboen og får skabt de nødvendige lokale kontakter. Relationer er afgørende.

Derfor har vi sat os fire mål, der skal bidrage til opbygning af strategiske samarbejder mellem virksomheder i Faaborg-Midtfyn:

 • Vi vil supplere den gode tradition for selvstændighed og entreprenørskab med en stærkere evne til samarbejde. Vi vil facilitere, at der etableres forretningsfællesskaber i Faaborg-Midtfyn Kommune.
 • Vi vil lukke efterslæbet på turismeområdet ved at etablere det fynske opstartsmiljø for turisme og oplevelser.
 • Vi vil sikre virksomhederne den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
 • Vi vil styrke Faaborg-Midtfyn Kommunes omdømme igennem samtaler om vores særpræg.

Med Sammen om Vækst og Vitalitet ønsker vi at mobilisere ressourcerne lokalt og handle sammen med erhvervsledere, institutioner (uddannelse, forskning, kultur mv.) og foreninger.

De fire mål skal derfor opfyldes og virke i et samarbejde mellem offentlige og private aktører.

VI BYGGER OVENPÅ VORES STYRKER

Vores udgangspunkt er heldigvis godt! Mange virksomheder i Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag underleverandører til robotklyngen i Odense og til det maritime miljø, der har særlig styrke på Sydfyn. Vi oplever desuden ny vækst i kommunens stærkeste brancher som metal- og maskinindustri, operationel service samt bygge og anlæg. Faaborg-Midtfyn Kommune skal samtidig fastholde kommunens detailhandel og udnytte de store potentialer inden for turisme og lokale fødevarer.

Noget af det, der kendetegner Faaborg-Midtfyn Kommune, er, at mange her har modet og viljen til at gå den selvstændige vej. Det mod og den erfaring skal vi drage fordel af, når der sættes ind for at skabe mere dynamik og nye levedygtige virksomheder i erhvervslivets underskov både inden for turisme- og oplevelseserhverv og inden for lokale fødevarer og bredt på tværs af seks politisk prioriterede fokusområder.

Vi kan samtidig bryste os af at have en høj andel af faguddannede i vores arbejdsstyrke. Virksomhederne har mange elever og lærlinge, og sammenlignet med andre steder kommer disse godt igennem elev- og læretiden. Vi skal holde fast i den position og hjælpe virksomhederne til at kvalitetsudvikle og forædle deres position inden for det faglærte, så det også i fremtiden bliver attraktivt at arbejde her. Men vi skal i endnu højere grad støtte dem i at indgå i forretningsfællesskaber og andre samarbejder, der kan øge deres muligheder for innovation, internationalisering og vækst.

Samarbejdet på Sydfyn er allerede stærkt og omfatter blandt andet fælles udvikling af Det Sydfynske Øhav samt fælles projekter og indsatser om fx lokal trafikplanlægning og udvikling af outdoorturisme.

Sidst, men ikke mindst, har Faaborg-Midtfyn et stærkt dna. Vores stærke lokale fællesskaber, unikke natur og stolte kulturarv skaber et sted, hvor livskraft og entreprenørskab går hånd i hånd med ro og fordybelse. Det skal vi formå at dyrke og profitere endnu mere af.

 

SEKS FOKUSOMRÅDER

Samlet set er der seks fokusområder, hvor vi har vores styrker og største potentialer. Det drejer sig om:

 • Teknologi- og industrierhverv
 • Byliv og detailhandel
 • Turisme- og oplevelseserhverv
 • Landbrug- og fødevareerhverv
 • Bygge og anlæg
 • Iværksætteri og nye virksomheder

 

 • Mål 1

VI VIL STYRKE DE FORRETNINGSKRITISKE RELATIONER PÅ TVÆRS AF VIRKSOMHEDER

INDSATS: STØTTE UDVIKLINGEN AF FORRETNINGSFÆLLESSKABER I FAABORG-MIDTFYN

Studier viser, at dét, der i høj grad kendetegner succesfulde virksomheder, er, at de tør spørge mange andre til råds i løbet af deres vækstproces og samtidig har den ydmyghed, det kræver at lytte og lære. Særligt i tider som nu, med turbulens og hastig omstilling, er det en vigtig sikring for den enkelte virksomhed at have adgang til eksterne ressourcer i et stærkt netværk.

Det er således en ubetinget fordel at være i netværk med andre virksomheder. I Faaborg-Midtfyn Kommune udvider vi begrebet og kalder det for forretningsfællesskaber. Det styrende mål for fremtidens lokale erhvervsservice i Faaborg-Midtfyn Kommune er derfor, at der sker en målbar vækst i antallet af forretningskritiske relationer, som den selvstændige virksomhed er en del af. Dét er nemlig opskriften på at øge antallet af selvstændige og erhvervsdrivende. Her ligger et produktivitetspotentiale i en moderne form for ”deleøkonomi”, hvor det er viden og knowhow, vi deler med hinanden. Det kan vi med fordel styrke og udvikle.

På Fyn ser vi, at erhvervsklyngerne (en særlig form for forretningsfællesskaber) har vundet stor anerkendelse og succes. Det er her, det sker, hvis man for alvor vil skabe større udsyn, søge ny teknologi og nye medarbejdere, åbne adgang til nye markeder for sin virksomhed mv. Jo flere virksomheder fra Faaborg-Midtfyn Kommune, der kommer ind i klyngerne, jo bedre. Et vigtigt mål for den lokale erhvervsservice bliver derfor at skabe, vedligeholde og videreudvikle en passende mængde af lokale forretningsfællesskaber. Nogle vil tage udgangspunkt i lokalitet, branche eller teknologi, andre i større sammenhæng fx som del af de fynske klynger.

Det afgørende er, at vi som kommune er et fællesskab, som kan aktiveres og skabe ny vækst og beskæftigelse.

POTENTIALET

I Faaborg-Midtfyn er mange selvstændige rundet af en mere traditionel kultur, hvor man klarer tingene selv. Derfor kan der være et særligt behov for at motivere. Samspillet mellem virksomhederne kommer ikke altid af sig selv. Vi skal dyrke opbygning af stærke relationer og forretningsfællesskaber, fx med input fra en ”matchmaker”, der kan støtte virksomhederne i at få øje på, hvor de kan bruge hinanden, og i at opbygge stærke relationer.

Man kan også udtrykke det på den vis, at de fleste selvstændige, der knytter varige og værdifulde relationer, øger deres egen og deres virksomheds ”vitalitet”. Ikke af sentimentale årsager, eller fordi de er ensomme, men fordi man lærer, udfordres og inspireres i mødet med gode kolleger og samarbejdspartnere.

OMLÆGNING AF ERHVERVSINDSATS

Vi omlægger vores erhvervsindsats, så vi i fremtiden i højere grad vil orientere vores rådgivning mod at styrke den enkelte virksomheds relationer og samarbejde med andre – i lokale eller regionale samarbejder. De lokale netværk forventes for nogen at bygge bro til de fynske klynger og andre større netværk

 • Mål 2

VI VIL REALISERE POTENTIALET INDEN FOR TURISME OG OPLEVELSER

INDSATS: ETABLERE ET FYNSK OPSTARTSMILJØ FOR TURISME OG OPLEVELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune har ligesom resten af Sydfyn og Assens Kommune oplevet stagnerende vækst i turismen i de seneste 8-10 år. I 2018 er udviklingen imidlertid vendt med en flot fremgang på 12 pct. i antallet af kommercielle overnatninger i vores kommune.

Selvom der allerede er gang i en positiv videreudvikling af turisme- og oplevelsesmiljøet i Faaborg-Midtfyn Kommune, så er udfordringen at fremme dynamik og vækst i underskoven af nye og små virksomheder i turisme- og oplevelsesmiljøet. Det er også en udfordring at få gennemført generationsskifte i en række virksomheder og dermed bevare nogle af de velfungerende virksomheder som fortsatte forretninger og arbejdspladser.

Vi ser, både for hele Fyn og for Faaborg-egnen, et potentiale i at etablere et opstarts- og vækstmiljø for turisme- og oplevelsesvirksomheder. Et sådant permanent miljø eksisterer ikke i Danmark.

Miljøet skal både være for turismevirksomheder og andre brancher med fokus på gæster og oplevelser. Fx film, lokale kvalitetsfødevarer og detailhandel. Ny digital teknologi og automatisering skal være en integreret del af miljøet, så her er en kobling til Robot-klyngen. Ny teknologi skal anvendes både til afsætning og i høj grad også til kvalitetssikring og løbende forbedringer via indsamling af data om personale- og gæstetilfredshed, kapacitetsudvikling og priser mv.

POTENTIALET

Turismeområdet i Faaborg-Midtfyn er præget af ildsjæle og en stor kærlighed for særligt det sydfynske. Vi skal i endnu højere grad understøtte det engagement og de talenter, der er på området og gøre det endnu attraktivt for skæve forretningsideer at spire her. Hvis Faaborg-Midtfyns turismeområde skal vokse, skal vi i langt højere grad end i dag spille sammen og spille hinanden gode, ligesom vi skal skabe rum for at nye talenter kommer til. Faaborg-Midtfyn Kommune vil fremover fokusere på at styrke samspillet og den samlede erhvervsudvikling i området med fokus på at gøre det endnu mere attraktivt at være turist i Faaborg-Midtfyn.

Der kan også ligge et potentiale i at få virksomheder i andre tilgrænsende brancher til at sprede sig ind i turisme- og oplevelsesbranchen. Som fx Egeskov Slot, der har opbygget en forlystelsespark og senest med Heartland som en international event. Det er også en mulighed at tiltrække eksisterende brands udefra. Det kunne fx være hvis en lokal, kendt fødevareproducent etablerer butik i Faaborg. Det handler om at få ideerne og at turde at føre dem ud i livet

VI UDVIKLER NYE PRODUKTER

De senere år har vi både været medudviklere og bidraget til nye events, der trækker turister til Faaborg-Midtfyn. Derfor har vi eksempelvis investeret i Heartland Festival, Outdoor Sydfyn og Game Fair.

 • Mål 3

VI VIL SIKRE VIRKSOMHEDERNE DEN NØDVENDIGE OG KVALIFICEREDE ARBEJDSKRAFT

INDSATS: FREMME SAMARBEJDET OM ARBEJDSKRAFT I FAABORG-MIDTFYN

Digitalisering og automatisering indebærer, at vi i Danmark vil tabe op imod en million af de jobs, vi kender i dag. Allerede nu betyder teknologien store ændringer i mange virksomheders kompetencebehov og i arbejdskraftens skift imellem funktioner, virksomheder og brancher. På længere sigt bliver der brug for endnu større fleksibilitet og for endnu stærkere samarbejde mellem det offentlige og det private om kompetenceforsyning. Vi skal sikre relevant kompetenceløft hos de ledige og samtidig være i tæt dialog med virksomhederne om efteruddannelse af eksisterende medarbejdere for at højne virksomhedernes samlede kompetenceniveau og skabe plads til ledige. Livslang læring bliver en del af fremtidens arbejdsmarked.

Aldring af befolkningen gør, at vi i Faaborg-Midtfyn Kommune har udsigt til markant større mangelproblemer inden for få år, da tilgangen af unge til arbejdsmarkedet ikke kan modsvare den store afgang af ældre. Samtidig ser vi en stadig større interesse blandt de unge for at få en gymnasial/boglig uddannelse end for at få en faglært/praktisk uddannelse. Det kræver noget af os som samfund og uddannelsesinstitutioner at vise vejen til faguddannelserne, og det kræver noget af virksomhederne at gøre det attraktivt for unge mennesker at arbejde for dem.

Teknologiforandringerne har i hele den vestlige verden sat nyt fokus på arbejdskraft, uddannelse og efteruddannelse. Her spiller vores beskæftigelsesindsats allerede en vigtig rolle. En rolle, som bliver endnu vigtigere i de kommende år, og som er kritisk for virksomhedernes vækstmuligheder. Det er imidlertid ikke jobcentret alene, der kan løse udfordringerne på det lokale arbejdsmarked. Det kræver en meget bredere indsats og et præcist billede af, hvor udfordringerne er, og hvordan der kan sættes ind med størst effekt. Her er vores samarbejde med Rekrutteringsservice Fyn afgørende.

Kompetenceforsyning indebærer, at vi ser det lokale arbejdsmarked i en helhed, hvor virksomhedernes attraktivitet over for medarbejderne, herunder virksomhedernes rekruttering, anvendelse og fastholdelse af arbejdskraft og erhvervslivets generelle indstilling til arbejdskraftudfordringer er én side. Og hvor uddannelses- og efteruddannelsestilbud, mobilitet, private formidlingskanaler, kommunal beskæftigelsesindsats mv., rekrutteringsfirmaer, vikarbureauer og leverandører af HR-systemer er en anden side.

POTENTIALET

Jobcentret i Faaborg-Midtfyn Kommune er i fuld gang med at styrke den virksomhedsrettede indsats gennem øget dialog med og kendskab til kommunens erhvervsvirksomheder og brancher. Via virksomhedscentre, hvor jobcentret i partnerskab med erhvervsvirksomheder er sammen om formidling og aktivering, efteruddannelse mv., har jobcentret i dag tætte koblinger til mange private virksomheder.

Jobcentret er også i kontakt med mange flere virksomheder end dem, der har partnerskabsaftale/virksomhedscenter. Her handler virksomhedskontakten om konkrete jobordrer, virksomhedspraktikker, mentorordninger eller rekruttering samt hjælp til etablering af fleksjob eller støtte til sygemeldte medarbejdere mv.

Mange virksomheder er naturligvis selv meget optaget af spørgsmålene om tiltrækning af faglært arbejdskraft, fastholdelse samt uddannelse og efteruddannelse af deres medarbejdere. Her spiller erhvervsorganisationer og netværk en helt central rolle. Vikarbureauer er ligeledes en central aktør på området, både i forhold til virksomhedernes rekruttering og i forhold til formidling af arbejdskraft i tæt samarbejde med Jobcentret.

 

SAMMEN OM ARBEJDSKRAFT

Vi skal i endnu højere grad koble ledige, muligheder og jobåbninger. Under overskriften Arbejdskraftfællesskab FMK ønsker vi derfor at etablere et stærkt samarbejde mellem virksomheder, borgere, civilsamfund, foreninger og Jobcenter, så vi i fællesskab kan sikre, at flest mulige borgere hurtigst muligt finder en plads på arbejdsmarkedet, herunder også personer med handicap, indvandrere og flygtninge, for at de bliver selvforsørgende.

 • Mål 4

VI VIL STYRKE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNES OMDØMME

INDSATS: SAMTALER OM VORES SÆRPRÆG SAMT BRANDING AF FÆLLESSKAB OG VITALITET

Faaborg-Midtfyn er primært kendt for festivaler, Faaborg by, Det sydfynske Øhav, Svanninge Bakker, Falsled Kro og Egeskov Slot. Desuden slår nye begivenheder og fyrtårne som Heartland, havnebadet i Faaborg og Outdoor Sydfyn igennem blandt dét, vi som kommune er kendt for og gerne vil kendes på.

Med afsæt i kommunens vision og visionsfortællingen Sammen skaber vi det bedste sted ønsker vi at styrke fortællingen om Faaborg-Midtfyn som et godt sted at både leve, arbejde og drive virksomhed. Nøgleord som bæredygtighed, fordybelse, fællesskaber, udfoldelse, natur, nærhed og tid taler til det moderne menneske, og selvom vi ikke har patent på værdierne, har de historiske rødder her.

Vækst og erhvervsudvikling handler i dag om mere end økonomi, men også om god etik og moral. Virksomheder slår sig op på at være mere end deres produkt, de er også forkæmpere – for klimaet, for ligestilling eller for FN’s verdensmål. Hvis vi kan blive bedst til dén strømning, så har vores virksomheder en konkurrencefordel – både i landbrug og fødevarer, i teknologi og industri, hvor service og samarbejdsevner er i højsædet, samt i turisme/ outdoor og detailhandel, hvor der også er en modbevægelse til standardiseret stordrift.

POTENTIALET

Når der er en strømning i tiden, som går i retning af nærhed, bæredygtighed og autencitet, så skal vi gå fuldtonet ind og dyrke denne niche. Faaborg-Midtfyns historiske og aktuelle identitet balancerer med fremtidens positive værdier. Det skal vi rendyrke og synliggøre langt bedre end i dag.

For at realisere potentialet kræver det en dybere proces blandt borgere, virksomheder, organisationer og myndigheder, hvor vi i hele kommunen samtaler om, hvad vi som område står for og vil satse på i fremtiden. Og hvor vi kobler det, vi vil stå for, med det, Faaborg-Midtfyn Kommune skal leve af erhvervsmæssigt. Store og små virksomheder på tværs af alle brancher. Store og små byer over hele kommunen. Samt forskellige potentialer i kommunens forskellige egne.

På tværs af forskellene i virksomheder, brancher, byer og egne vil vi finde nogle stærke værdibaserede fortællinger om det naturlige, det vitale og det livskraftige, som vi kan være stolte af, og som vi kan fortælle meget stærkere end hidtil. Fortællinger, der kan skabe en klar profil og bedre omdømme af Faaborg-Midtfyn.

ET STÆRKERE OMDØMME

Et svagt image fremhæves som en kritisk svaghed ved det lokale erhvervsklima i Faaborg-Midtfyn Kommune. Et stærkere omdømme vil gøre det mere attraktivt at søge job eller at bosætte sig i kommunen og dermed øge arbejdskraftens tilgængelighed

Spørgsmål? Kontakt os

Politik og Strategi

Tinghøj Allé 2
5750 Ringe

Telefon: 72 53 05 30

Send en mail

Skriv sikkert til os

Telefontider
Mandag-onsdag 8.00 - 15.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.30