Områdefornyelse i vejkantsbyer langs rute 8

I 2022 igangsættes områdefornyelsen og forslagene til indsatser fra programmet skal kvalificeres yderligere i samarbejde med lokale borgere og aktører.

Under overskriften ”fra vejkantsby til visitkort by” sætter Faaborg-Midtfyn Kommune gang i en tematiseret områdefornyelse langs rute 8 i byerne Bøjden, Horne, Korinth og Gislev. Med afsæt i kommunens udviklingsstrategi 2019–2030 og anbefalinger fra Landsbyanalysen skal områdefornyelsen kickstarte og understøtte kommunens bestræbelser på at skabe fortsat udvikling og attraktive bosætningsmuligheder i kommunens by- og lokalsamfund.

Den samlede økonomiske ramme for områdefornyelsen er på 8 mio. kr. Midlerne kan bl.a. bruges til at opgradere byrum, vejarealer og grønne arealer, understøtte klimatilpasningsprojekter og sociale og kulturelle arrangementer.

Programmet som er udarbejdet i efteråret 2021 sammen med borgere og lokale aktører, beskriver hvilke potentialer og udfordringer, samt hvilke udviklingsområder og indsatser der konkret skal arbejdes videre med de næste 5 år. Programmet kan således ses som en opskrift på hvordan vi overordnet skal komme fra vision til virkelighed.

Områdefornyelsesprogram godkendt af Kommunalbestyrelsen

Områdefornyelsesprogrammet for vejkantsbyerne blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 14. december 2021 og der er dermed sikret mandat til den fremtidige retning for områdefornyelsen.

Programmet beskriver, hvordan kommunen vil opnå den vision og de delmål, der er fastsat for at igangsætte en udvikling for området. Derfor beskrives bl.a. aktiviteter, tidsplaner, organisering af indsatsen og budget. Programmet, herunder visionen og de indledende forslag til indsatser er blevet udarbejdet sammen med bl.a. lokalt nedsatte vejgrupper som repræsenterer de fire byer. Med udgangspunkt i de tre temaer; Fra vejkant til visitkort, En tryg by for alle, Mærkbar by, natur & kultur er der fokus på at understøtte forskønnelse, foranstaltninger ift. trafiksikkerhed samt at skabe et repræsentativt bybillede langs rute 8. Derudover er der et tværgående fokus på bæredygtighed i de forskellige indsatser.

Visionen for områdefornyelsen lyder således: Byernes vejrum skal medvirke til at vejkantsbyerne bliver trygge at færdes i for alle typer trafikanter og dermed være med til at sikre ’hverdagens gode liv på landet’. Vejforløbet skal være visitkort for alt det gode som ligger ude bagved, både bykultur, bygningsarv og skøn natur. Bæredygtighed skal spille en mærkbar rolle langs vejen og være med til at skabe positive oplevelser både i dagligdagen og for besøgende.

I 2022 igangsættes områdefornyelsen og forslagene til indsatser fra programmet skal kvalificeres yderligere i samarbejde med lokale borgere og aktører. Efterfølgende skal indsatserne skitseres sammen med lokale arbejdsgrupper, godkendes af Vejdirektoratet projekteres og anlægges inden 2027. Primo 2022 vil der blive fundet en rådgiver som skal understøtte kommunen i arbejdet de kommende år, både med borgerinddragelse og skitsering frem til aflevering af anlægsprojekterne.