Serviceniveau kollektiv trafik

Læs mere om den kollektive trafik i nedenstående og i links til højre

Hvad er kollektiv trafik

Offentlig servicetrafik (kaldet kollektiv trafik) er offentlig transport af passagerer.

Den kollektive trafik er opbygget hierarkisk:

 • Staten har ansvaret for den internationale og nationale del (primært tog)
 • Regionerne for de regionale forbindelser
 • Kommunen for den lokale trafik

Faaborg-Midtfyn Kommune har kombineret den kollektive trafik med den almene skolekørsel.

Den kommunale kollektive trafik består af rute- og telekørsel:

 • Rutekørslen er primært kørsel til skole og uddannelse. Kører efter fast køreplan.
 • Telekørsel er kørsel med taxi, der supplerer/erstatter rutekørsel. 

En særlig del af den kommunale kollektive trafik er kørselsordningen for svært bevægelseshæmmede (handicapkørsel). Formålet med denne ordning er at bevægelseshæmmede og/eller svagtseende borgere får mulighed for kørsel der ”svarer” til kollektiv trafik. Det vil sige kørsel efter eget ønske, eksempelvis til besøg eller fritidsaktiviteter. 

Lovgivning

Kollektiv trafik reguleres af bekendtgørelse af Lov om trafikselskaber.

Loven fastlægger bl.a. at trafikselskaberne (her FynBus) skal stå for administration af kørslen.

Der er ikke lovkrav til at kommunen skal have kollektiv trafik (ud over handicapkørsel).

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen fastlægger at kommunen skal sørge for befordring af elever til distriktsskolen, hvis de har længere end de fastlagte afstandskrav eller hvis dele af skolevejen er erklæret for trafikfarlig skolevej.

Kommunen har valgt, at skolekørslen sker i busser, hvor også andre borgere kan komme med. Når flere end en bestemt gruppe kan benytte en kørselsordning betegnes den som en åben kørselsordning (kollektiv trafik) og er omfattet af Lov om trafikselskaber. (Alternativet er en lukket kørsel = kun for skoleelever). En del af den obligatoriske skolekørsel sker med de regionale busruter.

Nuværende serviceniveau

I Kommuneplanen har Kommunalbestyrelsen fastlagt følgende mål for den kollektive trafik:

 • At få sammenhængende kollektiv trafik som tilgodeser så mange kørselsbehov som muligt.
 • Med udgangspunkt i den lovpligtige skolekørsel at få trafikselskabet til at tilrettelægge kørslen således, at flest muligt kan benytte den kollektive trafik. Dette gælder både kortere og længere ture.
 • At kørslen tilrettelægges således, at der bliver bedre sammenhæng mellem kommunens største bysamfund og oplandet, således at borgerne får en bedre tilgængelighed til at bruge kommunens egne faciliteter (skoler, gymnasier, indkøb, kulturelle arrangementer m.v.).
 • At der undersøges forskellige muligheder for at servicere individuelle kørselsbehov eks. ved telekørselsordninger.
 • At Odense-Svendborg-banen fastholdes og styrkes som en væsentlig transportforbindelse mellem landsdelscenteret Odense og det sydfynske område.

Serviceniveauet er ud fra dette fastlagt til:

 • Primært at tilgodese den lovpligtige skolekørsel.
 • Desuden at sikre kørsel til ungdomsuddannelse.
 • Hvor der er mulighed for at servicere andre uden væsentlige omkostninger skal disse medtages i køreplanerne (friskoler, stationer, ældrecentre m.v.).
 • For ikke-lovpligtig rutekørsel skal der som udgangspunkt være flere end 5 passagerer i gennemsnit på ruten for at den opretholdes.
 • Telekørsel som erstatning for lokal rutekørsel. Kørsel i områder inden for bestemte tidspunkter og med mulighed for omstigning til den øvrige kollektive trafik.

Konkretiseret

Rutekørsel

Grundlaget for rutekørslen er den lovpligtige almene skolekørsel.

Folkeskoleloven fastlægger at Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed af:

1) Elever, der har længere end:

 • 2½ km på 0.- 3. klassetrin
 • 6 km på 4.- 6. klassetrin
 • 7 km på 7.- 9. klassetrin
 • 9 km i 10. klasse

2) Elever, der har kortere skolevej, men hvor hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særlig påkrævet pga. trafikfarlig skolevej.

Dertil kombineres følgende servicemål

 • Afstand fra hjem til opsamlingssted må højst være halvdelen af ovenstående. Dvs. en elev i 5. klasse, der er kørselsberettiget må højst have 3 km til opsamlingssted.
 • Kørsel + ventetid på skolen må maksimalt være 90 minutter. pr. tur. Ventetiden må maksimalt være 60 minutter.
 • Ud over skolekørslen suppleres med ruter som servicerer unge under uddannelse.
 • Ruter der servicerer kommunens gymnasier i Faaborg og Ringe. (Dette er til dels sammenfaldende med 10. klasserne).
 • Fælleskommunal rute Ringe – Svendborg.

Tilslutning til de regionale busser/tog således der er forbindelse videre til ud-dannelser i Odense, Svendborg og Glamsbjerg m.v.

Ud fra ovenstående ”basisruter” tilrettelægges kørslen således at den kan servicere så mange som muligt. Blandt andet ved at ruterne forlænges til friskolerne, hvis det kan ske uden en væsentlig meromkostning. Det betyder bl.a. at serviceringen af friskoler skal kunne ske uden at det kræver indsættelse af en ekstra bus.

Desuden vurderes, om der er områder, hvor der er behov for rutekørsel. Her er kommunen gået ind i en tværkommunal rute fra Svendborg over Ørbæk og Ferritslev til Odense, som erstatning for en regional rute som Regionen nedlagde. Desuden er der en fælleskommunal rute fra Ringe til Svendborg for at tilgodese elever til ungdomsuddannelserne.

Dubleringskørsel

Dubleringskørsel anvendes i de tilfælde hvor grupperejser overstiger den almindelige kapacitet. Forudsætning for dublering af kørsel er:

 • At bussen dublerer en i forvejen eksisterende køreplan. Enten en rutekørsel eller ”dublerer” inden for køreplanen for teletaxi.
 • At kørslen ligger uden for myldretiden. Det vil sige at kørslen skal ligge uden for tidsrummet 07.00-9.00 og 13.00-17.00 på hverdage.
 • At grupperejsen reserveres inden for den af FynBus fastsatte frist

Telekørsel

Telekørsel er et supplement til den kollektiv trafik og består af flextur og plustur.

Med flextur kan du køre fra dør til dør - også til nabokommunen. Turen planlægges, så der kommer flest muligt med. Brugeren kan derfor opleve, at bilen kører en omvej. Bilen kører så tæt på brugerens dør som muligt på det oplyste tidspunkt - den må dog komme 5 minutter før og op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt. Flextur afregnes efter km, alt efter hvordan den bestilles.

Plustur kører dig til eller fra et knudepunkt, hvor der er bus- eller togforbindelse. Bilen kommer så tæt som muligt på det oplyste afhentningstidspunkt – den må dog komme op til 15 minutter senere end det aftalte tidspunkt. FynBus planlægger turen, så du kan nå at skifte. Turen kan kun bestilles via Rejseplanen.

Administration af kørslen

Kommunen fastlægger serviceniveauet:

 • Omfanget af den kommunale kørsel
 • Fastlægger specifikke vilkår (eksempelvis særlige ønsker til bustyper m.v.)
 • Betale for kørslen

= Kommunen skal fastlægge serviceniveau

Kommunen står desuden for de faste anlæg: Stoppesteder langs kommunevejene, vendepladser m.v.

FynBus varetager følgende opgaver (jf. Lov om trafikselskaber):

 • Offentlig servicetrafik i form af almindelig rutekørsel
 • Fastsættelse af takster og billetteringssystemer
 • Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik
 • Udbud af kørslen og kontrakt med entreprenører

= FynBus skal sørge for at busserne kører.

Køreplaner

Den lokale buskørsel er tilrettelagt til at servicere folkeskolerne, men alle kan køre med busserne.

Køreplaner kan du finde i digital form på FynBus' hjemmeside - se link til højre.

De kan også fås på kommunens biblioteker, Faaborg Turistkontor samt i Borgerservice.

Procedure for tilrettelæggelse af køreplan

Normalt år

 • Januar/februar: Møde om køreplan med skoleledere
 • Skolerne indsender liste over kørselsberettigede elever til Fyn-Bus
 • Marts: FynBus udarbejder oplæg til den nye køreplan der sendes til folkeskoler og friskoler
 • April/maj: Forslag til køreplanen offentliggøres
 • Juni/juli: Endelig køreplan er klar
 • August: Køreplanen træder i kraft

Efterfølgende kan der ske justeringer i ruterne, fx hvis der kommer nye kørselsberettigede elever.

Større omlægninger

Ved større ændringer udarbejder FynBus et udkast sammen med skoleforvalt-ning/folkeskolerne, som derefter sendes i høring.

Kontakt

For at kontakte os vedrørende kørsel, kan du anvende nedenstående kontaktinfo:

Trafikselskabet:
Kontaktinfo FynBus (klik på link)

Faaborg-Midtfyn Kommune:
Trafikplanlægger Elsebeth Gedde
Natur og Trafik (kræver NemID)
72 53 22 81