Kvalitets­standard for Pasning af døende

I kvalitetsstandarden kan du få information om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig omkring Pasning af døende.

Her får du informationer om, hvilken hjælp du kan forvente, når du henvender dig om pasning af døende i eget hjem. Denne kvalitetsstandard tager udgangspunkt i gældende lov på området og det kommunale serviceniveau fastsat af kommunalbestyrelsen.


Kvalitetsstandarten er godkendt af Sundheds- og Ældreudvalget 2023.

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med hjælpen?

At tilbyde døende borgere et alternativ til hospice eller andet døgnophold og dermed få mulighed for at blive passet af nærtstående i hjemlige omgivelser.
Det er en betingelse, at indsatserne til den døende borger flyttes fra behandling med helbredende sigte til omsorg og lindring. Den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet.

Pasning af døende er en plejeordning målrettet personer, som er døende uanset årsag hertil og omfatter både børn og voksne.

Hvad omfatter hjælpen?

Når du søger om hjælp til pasning af døende, vil en visitator fra Myndighed Sundhed og Ældre foretage en konkret og individuel vurdering af, om du er berettiget til orlov.

Det er en forudsætning for at etablere et plejeforhold, at kommunen har vurderet, at orlovstageren kan løfte opgaven.

Når pasningen starter aftales det med dig, hvilke opgaver du tager dig af.

Selv om du varetager plejeopgaven, vil der ofte være behov for yderligere hjælp og Faaborg-Midtfyn Kommunen vil rådgive dig om mulighederne, f.eks. personlig pleje og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, aflastning, hjælpemidler og hjemmesygepleje.

Som udgangspunkt kan det eventuelt dreje det sig om at:

  • yde omsorg for den døende
  • indgå i plejeopgaver
  • indgå i rengøringsopgaver samt daglig husholdning så som indkøb, madlavning, oprydning og tøjvask


Det er en forudsætning, at orlovstageren opholder sammen med den plejekrævende i det tidsrum på døgnet, hvor plejebehovet er størst. Med ”nærtstående” menes en person, der er nært knyttet til den døende.

Orloven kan deles mellem en eller flere personer, som ønsker at passe den plejekrævende, der ønsker at dø i eget hjem.

Følgende er afklaret omkring den døende:

  • At tilstanden ikke nødvendiggør indlæggelse, forbliven på sygehus, ophold i plejebolig, hospice eller lignende
  • At såvel den syge som den nærtstående er indforstået med etableringen af pasningsforholdet
  • At den syge befinder sig i egen eller pårørendes bolig.


Orloven kan ikke starte, før der foreligger en aftale med Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvordan kan du få hjælpen?

For at søge plejeorlov kan du kontakte:
Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev
Tlf.: 7253 6000
E-mail: Sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger – sikker post sendes via Borger.dk)

Hvad forventer vi af dig/ jer, som søger om plejeorlov

Som modtager af plejevederlag forventer vi, at:

  • Forventningerne til plejeorloven er afstemt mellem den døende og den nærtstående, og begge dermed indforstået med, at ordningen sættes i gang

Andre særlige forhold

Om plejeordningen
Plejeorloven kan starte fra det tidspunkt, hvor der gives besked om, at plejevederlaget er bevilliget. Plejeorloven kan ikke søges med tilbagevirkende kraft.

Afbrydelse/ophør af plejeorlov
Kommunen kan afbryde plejeorlovsydelsen, hvis pleje i hjemmet ikke mere kan anses for hensigtsmæssig. Plejevederlag kan ikke udbetales, hvis den døende flytter i plejebolig, på hospice e.l.

Orlovstageren og den uhelbredeligt syge kan til enhver tid afbryde plejeforholdet.

Plejeorloven stopper ikke under kortvarige indlæggelser (op til 14 dage). Ved varigt ophold på hospice eller i plejebolig afsluttes plejeorloven efter maksimalt 2 dage, og plejevederlaget ophører.

Ved den plejekrævendes død bevares retten til plejevederlag i indtil 14 dage efter dødsfaldet.

Med mindre andet er aftalt, revurderes der ved behov og senest efter seks måneder.

Beregning af plejevederlag
Flere personer kan dele plejevederlaget. Plejeorloven kan højst udgøre 37 timer om ugen. Vederlaget udgør højest 1,5 x dagpengebeløbet.

Når den nærtstående ikke er berettiget til sygedagpenge, udgør plejevederlaget et fast basisbeløb. Dette faste basisbeløb kan ikke udbetales sammen med andre offentlige forsørgelsesydelser. Beløbet kan ikke overstige hidtidig indtægt.

Dokumentation:
• Terminalerklæring
• Ansøgning om plejevederlag underskrevet af orlovstager og den plejekrævende
• Arbejdsgivererklæring
• Kopi af orlovstagerens lønsedler for de sidste 3 måneder
• I fagsystem

Kvalitetsmål

Det er kommunens mål med ordningen for dig som orlovstager:

  • At du oplever at blive inddraget gennem orlovsperioden.
  • At etablere et nært samarbejde mellem dig, den praktiserende læge, den plejekrævende og hjemmesygeplejen.

Klageadgang

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan kontakte din sagsbehandler i Myndighed, Sundhed og Ældre, hvis du ønsker at klage. Du kan også kontakte kommunens uvildige borgerrådgiver, som kan hjælpe dig med at forstå afgørelsen, eller give dig vejledning i sagen. Kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 119, 120, 121 og 122.

Information

Denne kvalitetsstandard og Faaborg-Midtfyn Kommunes øvrige kvalitetsstandarder kan ses på kommunes hjemmeside www.fmk.dk.

Vil du vide mere om at søge hjælp, pleje og støtte, er du velkommen til at kontakte:

Myndighed, Sundhed og Ældre
Rådgivning og Visitation
Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon 72 53 60 00 (mandag til fredag  kl. 9.00 - 12.00, undtagen onsdag, der er telefonerne lukket)

E-mail: sundhed@fmk.dk (mailadressen må ikke anvendes til at sende personfølsomme oplysninger - sikker post sendes via Borger.dk)