Kvalitets­standard for Stofmisbrugs­behandling

I kvalitetsstandarden får du information om, hvem der kan få hjælp og hvilken hjælp man kan få, når man henvender sig til Stofmisbrugsbehandlingen. Kvalitetsstandarden har afsæt i gældende lov på området og i det fastsatte serviceniveau af kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsstandarden er godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 16. august 2021.

Luk alle
Åben alle

Hvem er Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn?

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn er en del af Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har hovedafdeling i Nørregade 4, Faaborg og en satellitafdeling på Floravej 15, Ringe. Du kan møde op i tiden mandag til fredag mellem kl. 8.00-12.00 og anmode om en tid til behandling, eller du kan ringe.

Hvis du er gangbesværet, kan der planlægges samtaler på Faaborg Rådhus, Mellemgade 15, 5600 Faaborg. Du skal blot give besked, om trapper er en forhindring.

Al behandling i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn er gratis. Behandlingen er anonym, hvis du ønsker det.
Hvis du giver dit samtykke, kan pårørende, samarbejdspartnere eller andre inddrages. Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage.

Hvad er formålet med hjælpen?

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn tilbyder gratis rådgivning og behandling til borgere, der har problemer med brug af rusmidler.

Vi kan tilbyde dig en motiverende, helhedsorienteret og anerkendende tilgang til at finde bedre løsninger på de udfordringer, du har ved brug af rusmidler. Derved kan vi hjælpe dig til at opnå en bedre livssituation.

Behandlingen er frivillig og baseret på din egen motivation og ønske om forandring.

Behandlingen foregår ambulant.

Formålet med hjælpen er

 • Det overordnede formål er, at mennesker med afhængighedsproblematikker opnår en tilværelse uden brug af rusmidler, med reduktion af brug af rusmidler eller en tilværelse i substitutionsbehandling.
 • At mennesker med problematisk brug af rusmidler og deres pårørende sikres rådgivning om, hvad brugen af rusmidler medfører samt oplysninger om aktuelle tilbud.
 • At indsatsen over for dig og dine pårørende tager udgangspunkt i et tværfagligt koordineret samarbejde, så der opnås sammenhæng i indsatsen.

Hvem kan modtage hjælpen?

Alle borgere i Faaborg-Midtfyn kommune, der ønsker at indgå i et samarbejde om ophør eller reduktion af deres brug af rusmidler.

Hvis du er under 18 år, skal dine forældre eller værge inddrages og give samtykke til din behandling.

Hvad omfatter hjælpen?

Du kan tilbydes følgende behandlingstilbud

Helhedsorienteret indsats
Hvis din indskrivning i behandling eller opfølgning på din behandlingsplan viser, at du har behov for en helhedsorienteret indsats, vil vi sammen med dig udarbejde en plan for, hvem der skal inddrages i din behandling. Derefter vil Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn, med dit samtykke, kontakte samarbejdspartnere i din behandlingsplan for at inddrage dem i behandling.

Udredning for psykisk dobbeltbelastning
Ved mistanke om psykiske lidelser tilbydes du screening eller testning for psykisk dobbeltbelastning. Screening/udredning sker typisk i samarbejde med praktiserende læge eller psykolog. Hvis udredningen viser tegn på psykiske lidelser, henvises du til fortsat udredning og behandling ved psykiatrien eller hos psykiater. Du støttes både i hele udredningen og i kontakten til samarbejdspartnere.

Abstinensbehandling
Mange med problematisk brug af rusmidler har tidligere forsøgt at afvænne sig selv, men er ikke lykkedes med dette. Det har medført dårlige erfaringer med abstinenser. Derfor tilbyder vi vejledning om abstinenser samt planlægning af afrusningsforløbet for, at det kan blive en god proces for dig.

Anerkendende tilgang
Ved at møde dig i en anerkendende tilgang skabes der tryghed i din relation til din behandler og et grundlag for, at du kan arbejde med dine udfordringer sammen med din behandler.

Kognitiv tilgang
Din behandler er undersøgende på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Skadesreducerende behandling
Du tilbydes skadesreducerende behandling, hvis du har et problematisk brug af rusmidler og ikke kan eller ønsker at stoppe dette.

Behandlingen har fokus på at reducere følgeskader ved brug af rusmidler samt forbedre hverdagslivet for dig. Den skadesreducerende tilgang arbejder med både sundheds- og socialfaglige indsatser samtidigt, f.eks. abstinensbehandling, opstart af substitutionsbehandling og Housing First. Samtidig med, at du tilbydes en skadesreducerende behandling, vil vi i Rusmiddelcenteret løbende være opmærksomme på, om der er anden behandling eller indsatser, der kan bedre din situation.

Recovery-understøttende tilgang
Recovery-understøttende tilgang er en proces, hvor behandleren understøtter de positive forandringer, du har igangsat både fysisk, psykisk og socialt. Det er en proces, som finder sted i det liv, du lever, og hvor både du og dine omgivelser spiller en central rolle.

Motiverende samtale
Din behandler arbejder med at fremkalde, undersøge og styrke din motivation for en ændring.
Formålet er at hjælpe dig med en positiv forandring af livsstil.

Jeg-støttende samtale 
Gennem ”jeg-støttende-samtale” støttes du i at sætte ord, kropssprog og stemning på dine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved din adfærd.

Værdsættende samtale
Din behandler retter fokus mod det, der allerede virker for dig. Formålet er at hjælpe dig med at bruge dine styrker og ressourcer til at opnå ønskede mål og en positiv udvikling.

Psykoedukation
Psykoedukation er en metode, hvor en person med brug eller problematisk brug af rusmidler og psykiske vanskeligheder systematisk undervises i rusmidler og psykisk lidelse og dens behandling. I psykoedukation indgår arbejde med at udvikle strategier til at fremme problemløsning, symptomhåndtering og trivsel.

Social færdighedstræning
Din behandler støtter dig i at optræne, udvikle eller fastholde personlige og sociale færdigheder.
Færdighedstræningen foregår gennem samtaler, hjemmeøvelser, træning af problem- og konfliktløsningsstrategier.

Visitationsproceduren

Indskrivning i behandling består af udredning og afklaring af sociale og sundhedsfaglige problemer.
Du støttes i opstart af evt. medicinsk behandling og en socialfaglig indsats og i arbejdet med henblik på, at du kommer ud af de problemer, brugen af rusmidler medfører.
Udredningen i forbindelse med indskrivning i behandling afklarer, hvilken behandlingsindsats du tilbydes.

I forbindelse med din indskrivning i stofmisbrugsbehandling tilbyder Rusmiddelcenteret dig en lægesamtale efter Sundhedsloven § 142 inden for de første 14 dage. Formålet med lægesamtalen er at sikre, at din hjælp tilrettelægges med et lægefagligt fokus. Lægesamtale er obligatorisk, inden du kan starte et eventuelt afrusningsforløb. Hvis du tilbydes medicinsk behandling, vil den være gratis for dig efter Sundhedsloven §252.

Den lovbestemte behandlingsgaranti

Der er behandlingsgaranti på 14 dage i lovgivningen. Det betyder, at der fra din henvendelse må gå maksimalt 14 dage, inden behandlingen er igangsat. Når du kontakter Rusmiddelcenteret, kan du sammen med os vurdere, om du har behov for akut behandling. Du har mulighed for efterfølgende at medtage din behandlingsplan til alle godkendte behandlingssteder og modtage behandling der, hvis du ønsker det. Det betyder dog, at behandlingsgarantien kan frafalde.

Særligt hvis du har børn

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har sammen med dig fokus på dine børn, og om de har brug for støtte. Vi har desuden skærpet underretningspligt, hvis vi får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, jf. Servicelovens §153. Ved bekymring for børn sender Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn en underretning til Børne- og Familieafdelingen. Du vil blive informeret om dette i det omfang, det er muligt, før underretningen sendes.

Døgnbehandling

Kvalitetskrav til døgnbehandlingstilbud
Hvis du ønsker at modtage stofmisbrugsbehandling i en anden kommune f.eks. på grund af arbejdets placering, skal du henvende dig til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn, som sammen med dig lægger en behandlingsplan og efterfølgende visiterer dig til et andet Rusmiddelcenter.

Faaborg-Midtfyn kommune stiller følgende krav til et døgnbehandlingstilbud:

 • Det skal drives i henhold til Serviceloven § 101
 • Døgnbehandlingstilbuddet skal have den nødvendige faglighed til at arbejde med følgende:
 • Være i stand til at udføre arbejdet med at stabilisere borgere, der har et problematisk brug af rusmidler, og hvor den ambulante skadesreducerende tilgang ikke kan støtte borgeren.
 • Starte relevant medicinsk behandling for at afhjælpe og stabilisere borgerens situation.
 • Skabe relation til borgeren og derigennem få udredt borgerens behandlingsbehov.
 • Gennemføre den behandling borgeren har behov for eller henvise til anden relevant behandling, hvis døgnbehandlingsstedet ikke kan gennemføre behandlingen.
 • Udrede borgerens funktionsniveau og derigennem komme med vejledning til, hvad borgeren har behov for af indsatser og samarbejdspartnere efter endt døgnbehandling.

Reglerne for betaling for kost og logi i forbindelse med forskellige typer af døgnbehandling

 • Hvis du ønsker at søge døgnbehandling, sendes din ansøgning til Myndigheden Sundhed og Omsorg. Det er Myndighedsafdelingen i Sundhed og Omsorg, der behandler din ansøgning om døgnbehandling. Myndigheden i Sundhed og Omsorg træffer afgørelse om bevilling af døgnbehandling eller afslag på din ansøgning.
 • Hvis du tilbydes døgnbehandling, skal du være opmærksom på, at der er egenbetaling i forbindelse med døgnopholdet. Forsørgelsesgrundlag og brugerbetaling vil blive fastsat inden opholdets begyndelse og indarbejdet i din handleplan. Du skal som udgangspunkt betale for kost, logi og eventuelle andre ydelser fra opholdsstedet. Brugerbetalingen fastsættes ud fra en konkret og individuel vurdering, som beregnes ud fra opholdsstedets udgifter, sammenholdt med dine månedlige indtægter og udgifter.
 • Brugerbetalingen kan nedsættes, hvis dine indtægtsforhold ikke er tilstrækkelige til at afholde udgiften. Hvis du bevarer egen bolig under opholdet, vil du som udgangspunkt blive fritaget for brugerbetaling og hvis du ikke har en indtægt, opkræves der ikke brugerbetaling for opholdet.

Tilbud om efterbehandling efter endt døgnbehandling.

Faaborg-Midtfyn Kommune og Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har samarbejde med følgende døgnbehandlingssteder:

 • Sydgården, læs mere på: www.sydgaarden.dk – Sydgården tilbyder døgnbehandling til borgere
  med både alkohol- og stofmisbrugsproblemtikker.
 • Ringgården, læs mere på: www.ringgaarden.dk – Ringgården tilbyder døgnbehandling for
  borgere med alkoholproblematikker.
 • Midtgården, læs mere på: www.midtgaarden.dk – Midtgaarden tilbyder døgnbehandling til
  borgere med både alkohol- og stofproblematikker.
 • Der er desuden mulighed for samarbejde med andre Døgntilbud, hvis det er det bedste for dig.

Anonym stofbehandling uden for Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn

Hvis du har et forbrug af stoffer, har du også mulighed for at benytte tilbud om anonym behandling.

For at være i målgruppen for anonym stofbehandling er det vigtigt, at du kun ønsker behandling og ikke anden hjælp. Det betyder, at du skal opfylde disse betingelser:
• Du er over 18 år.
• Du har et reelt ønske om at reducere eller stoppe dit forbrug af rusmidler.
• Du har afklarede sociale forhold.
• Du ønsker anonymitet.

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at oplyse navn og cpr-nummer.
Behandlingen tilbydes i Kolding, Esbjerg og Odense, og du kan kontakte den anonyme behandling
på:

Sted Telefon Mail
Kolding 61 19 20 72 stofmisbrugsbehandlingen@kolding.dk
Esbjerg 23 60 90 14 Via hjemmeside Rusmidler (esbjerg.dk) Kræver
MitID.
Odense 63 75 11 11 /
SMS: 51 77 73 27
pas@odense.dk / https://www.heltanonymodense.dk/


Fremtidig indsats

 • Din social- og sundhedsfaglige behandlingsplan tilpasser vi sammen med dig efter 5 måneder fra opstart i behandling. Derefter minimum en gang om året eller ved behov.
 • Din behandlingsplan skal tilpasses den udvikling, du har i din behandling. Det vil sige de mål og delmål der arbejdes efter, samt hvilke samarbejdspartnere der er eller skal inddrages.
 • Handleplanen udarbejdes i samarbejde med dig og beskriver dine aktuelle behov og ønsker, samt de aftalte social- og sundhedsfaglige indsatser. Derudover beskrives hvilke partnere, der indgår i den helhedsorienterede plan f.eks. din egen læge, bostøtte, hjemmepleje eller lignende samt hvilket ansvar og hvilken rolle, de hver især har i handleplanen for at støtte dig.
 • Der planlægges altid tidsbestemt opfølgning. Her følges op på dine aktuelle behov, og de sundhedsfaglige og socialfaglige planer tilpasses. Desuden involveres det koordinerende faglige netværk omkring dig.
 • Ved udarbejdelse af handleplanen følger vi op på:
  • Hvad er den sundheds- og socialfaglige status i behandlingen?
  • Hvilke sundheds- og socialfaglige tilgange skal benyttes i den kommende behandlingsperiode?
  • Handleplanen skal informere om, hvilke samarbejdspartnere, der er inddraget, deres rolle og
   hvad det betyder for behandlingsforløbet og koordineringen af behandlingen.
  • Efter endt behandling har du mulighed for at give samtykke til, at vi må kontakte dig efter 1 og
   6 måneder for at følge op på din situation og evaluere Rusmiddelcenterets behandling.

Hvordan kan du få hjælp?

Du kan selv henvende dig til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn med ønske om at komme i behandling.

Med dit samtykke kan pårørende, samarbejdspartnere eller andre relevante personer i dit netværk henvende sig til Rusmiddelcenteret for at støtte dig i at komme i behandling.

Du kan ved kontakt til Rusmiddelcenteret få vejledning om, hvad det betyder at gå i behandling.

Der gennemføres en udredning ved din indskrivning, som viser, hvilken behandling, du har brug for. Vi hjælper med at etablere evt. kontakt til samarbejdspartnere.

Hvem hjælper dig?

Det er Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn er en del af Døgnpsykiatrien i Faaborg-Midtfyn Kommune, som kan hjælpe dig.

Vi arbejder i teams, så de forskellige faggruppers kompetencer udnyttes optimalt.

Behandlerne er fagligt sammensat af sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger og ergoterapeut. Behandlerne har forskellige relevante efteruddannelser f.eks. om dobbeltdiagnose og Åben Dialog, hvilket giver god mulighed for sparring, erfarings- og vidensudveksling mellem behandlerne.

I vores faste stab har vi ansat en speciallæge i Samfundsmedicin 12 timer ugentlig, og vi benytter psykolog efter behov på konsulentbasis.

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har et tæt samarbejde med hjemmesygeplejen og hjemmeplejen vedr. opgaver såsom hjælp til f.eks. udlevering af medicin i hjemmet eller anden form for støtte i hjemmet. 

Vi har samarbejde med de praktiserende læger omkring behandling af sundhedsfaglige og socialfaglige udfordringer.

Der er opbygget tæt samarbejde med andre myndigheder og samarbejdspartnere i kommunen – Jobcentret, Social, Sundhed og Ældre samt Opvækst og Læring.

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har samarbejde med Jobmentor, bostøtte eller andre, der kan være relevante i samarbejde for at støtte din behandling.

Rusmiddelcenteret har samarbejde med KUI (Den Kommunale Unge indsats) og FGU (Forberedende Grunduddannelse).

Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn samarbejder med Psykiatrien og Lokalpsykiatrien, hvis du er i behandling der. Vi kan i nogle tilfælde støtte indsatser, der er startet i f.eks. Lokalpsykiatrien, og vi kan i fællesskab udarbejde en koordineret indsats plan.

Hvis du løslades fra fængsel med vilkår om behandling eller afsoner en dom med fodlænke på grund af rusmidler, så indgår Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn i samarbejde med Kriminalforsorgen.

I fællesskab med dig, Kriminalforsorgen og Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn udarbejder vi en fælles plan. Vilkår og forventninger til behandlingen og dine egne ønsker indskrives i den fælles plan. Der aftales, hvor ofte der er behov for opfølgning på din behandling.

Ud over ovenstående har Rusmiddelcenteret mange andre samarbejdspartnere. Som tidligere oplyst er det din helhedsorienterede plan, der afgør, hvem der skal inddrages i din behandling med dit samtykke.

Hvad forventer vi af dig?

For at du kan få en vellykket behandling, er det vigtigt, at vi har en god relation, og sammen får skabt en tryg ramme, så du føler, at du kan fortælle om de udfordringer, der er for at komme ud af brugen af rusmidler.

Vi vil selvfølgelig gerne have, at du passer dine aftaler og melder afbud, hvis du ikke kan komme til dine aftaler. Men vi vil også gerne vide, om du har svært ved at passe aftaler med andre samarbejdspartnere. Det kan være vigtigt for din behandling i Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn, at du samtidig passer andre behandlingsindsatser. Hvis det er svært for dig, så oplys din behandler om det, så vi kan undersøge, om du kan få støtte og hjælp til at komme til dine aftaler.

Kvalitetsmål

 • Alle skal kunne opsøge Rusmiddelcenteret, og stofmisbrugsbehandling skal være let og tilgængelig.
 • Vi tilstræber, at du gennem din behandling og en helhedsorienteret indsats kan, eller kan komme til at passe din hverdag med familie, venner, arbejde eller uddannelse.
 • Vi bruger opfølgningssamtalerne efter 1 og 6 måneders afsluttet behandling til at evaluere på dine tilbagemeldinger og effekter af vores behandling.
 • Brugen af rusmidler forandrer sig hele tiden, og derfor arbejder Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn på at tilpasse behandlingen til den udvikling, der er i brugen af rusmidler.


Måltal

 • 85 % fastholder kontakten til Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn fra henvendelsestidspunkt til kortlægning, og behandling iværksættes.
 • 50 % er færdigbehandlet ved udskrivning, hvoraf 85 % er færdigbehandlet og 15 % har reduceret forbrug.
 • 30 % visiteres til andet tilbud.
 • 30 % genindskrives – der er opmærksomhed på at forebygge genhenvendelser.
 • Der er fokus på eventuelle børn i 100 % af behandlingsforløbene.


Alle borgere drøftes ved behov på teammøder for at kunne sikre, du tilbydes relevant behandling.
Særligt er der fokus på borgere, der er belastet

Faglig udvikling

Vision
Via dialogisk samskabelse i praksis tilbyder Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn borgere lige muligheder for det gode liv. Vi evaluerer egen praksis og har udsyn for Best Practice. Vi ønsker at blive dem, som andre rusmiddelcentre ønsker at lære af.

Mission
Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn giver borgeren et tilbud om psykosocial rehabilitering, som er individuelt tilrettelagt og fagligt funderet. Vi understøtter borgerens egen recovery proces ved at fremme muligheden for selvstændigt og aktivt at blive en del af samfundet.

Vi har fokus på, at borgere med dobbeltbelastninger, f.eks. har både en psykisk lidelse og problematisk brug af rusmidler, er mere end en diagnose. Vi har opmærksomhed på at uddanne os i og være opdateret på ny viden. 

Borgerrådgiver

Faaborg-Midtfyn Kommune har en borgerrådgiver. Hvis du har fået en afgørelse, som du ikke forstår, eller har du brug for vejledning i en sag med kommunen kan du kontakte borgerrådgiveren, som kan hjælpe dig med at finde rundt i det kommunale system. Borgerrådgiver er en uvildig rådgiver til gavn for borgerne i Faaborg-Midtfyn Kommune. Borgerrådgiveren er uafhængig af de politiske udvalg samt stabe og fagområder, og er ansat med reference til kommunaldirektøren.

Klageadgang

En klage over en afgørelse Rusmiddelcenter Faaborg-Midtfyn har truffet i forhold til Serviceloven:

Hvis borgeren er uenig i afgørelsen, er der mulighed for at klage inden 4 uger efter, afgørelsen er modtaget jf. retssikkerhedsloven §§ 60 og 67. Når kommunen har modtaget klagen, vurderes det, om der er grundlag for at give borgeren helt eller delvist medhold. Får borgeren ikke medhold sendes klagen med begrundelse for afgørelsen og genvurderingen videre til Ankestyrelsen jf. retssikkerhedsloven § 66.

Klager over lægefaglig behandling:

Skal sendes via et skema til Styrelsen for Patientklager

Lovgrundlag

Serviceloven §§ 101 og 101a
Sundhedsloven §§ 141 og 142

Information

Vil du vide mere om stofmisbrugsbehandling, er du velkommen til at kontakte:

Stofmisbrugsbehandlingen
Nørregade 4
5600 Faaborg

Telefontid:
Alle hverdage klokken 08.00 – 12.00
Telefon 72 53 66 10