Tillæg nr. 2019/6 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2019/6 til spildevandsplanen 2019-2023 Nye oplande, boligområder i Ringe, Ryslinge og Årslev

Luk alle
Åben alle

Tillæg nr. 2019/6 til spildevandsplanen 2019-2023 Nye oplande

Indholdsfortegnelse

1. FORORD
2. SAGSFREMSTILLING
2.1 BYGGEMODNING VED GESTELEVVEJ, RINGE- OPLAND RIN081
2.2 BYGGEMODNING VED HESTEHAVEVEJ ÅRSLEV – OPLAND SDR068 
2.3 BYGGEMODNING VED FABERS FABRIKKER, RYSLINGE – OPLAND RYS021
3 MILJØVURDERING
4 LOVGRUNDLAG
5 FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING
6 REFERENCER

1. Forord

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan (1) blev vedtaget i 2019. Siden da er der sket en del byudvikling.

Dette tillæg skal inkludere 3 nye boligområder.

De nye boligområder er:

  • Det vestlige område ved Gestelevvej og Bøgedalsvænget i Ringe.
  • Boligområde på den vestlige side af Hestehavevej i Årslev.
  • Området syd for Fabers Fabrik i Ryslinge

 

2.1 Byggemodning ved Gestelevvej, Ringe- opland RIN081

Som en del af byudviklingen i Ringe skal der byggemodnes et nyt boligområde ved Gestelevvej. Området bliver en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Der vil blive bygget ca. 68 boliger.

Området bliver separatkloakeret, og vil få kloakopland RIN081 i spildevandsplanen. Figur 1 og Figur 2 viser området før og efter oplandet er optaget i spildevandsplanen.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Ringe Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Sallinge Å.

Renseanlæg

Spildevand fra området ledes til Ringe Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive ca. 150 PE*.

* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Ringe Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.

Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne (2).

 

Fig. 1. Før opdateringen.

Figur 1: Før opdatering. Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen. Området er ikke en del af spildevandsplanen.

Fig. 2: Efter opdateringen

Figur 2: Efter opdateringen. Området er nu en del spildevandsplanen som opland RIN081 og skal separatkloakeres.

2.2 Byggemodning ved Hestehavevej Årslev – opland SDR068

Som en del af byudviklingen i Årslev skal der byggemodnes et nyt boligområde ved Hestehavevej. Området bliver åben-lav boligbebyggelse hvor der bliver bygget ca. 34 boliger.

Området bliver separatkloakeret, og vil få kloakopland SDR068 i spildevandsplanen.

Figur 3 og Figur 4 viser området før og efter oplandet er optaget i spildevandsplanen.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Sdr. Nærå Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Vindinge Å.

Renseanlæg

Spildevand fra området ledes til Sdr. Nærå Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive øget med knap 75 PE*.

* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Sdr. Nærå Renseanlæg har kapacitet til 12.000 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.

Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne (2).

Fig. 3: Før opdatering

Figur 3: Før opdatering. Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen. Området er ikke en del af spildevandsplanen.

 

Fig. 4. Efter opdateringen

Figur 4: Efter opdateringen. Området er nu en del spildevandsplanen som opland SDR068 og skal separatkloakeres.

 

2.3 Byggemodning ved Fabers Fabrikker, Ryslinge – opland RYS021

Som en del af byudviklingen i Ryslinge der byggemodnes et nyt boligområde syd for Fabers Fabrikker. Området bliver en blanding af tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse hvor der bliver bygget ca. 68 boliger.

Området bliver separatkloakeret, og vil få kloakopland RYS021 i spildevandsplanen.

Figur 5 og Figur 6 viser området før og efter oplandet er optaget i spildevandsplanen.

Der bliver lagt en kloakledning til spildevand og en til regnvand. FFV Spildevand A/S ejer kloakledningerne og afsætter kloakstik til spildevand og regnvand ved ejendommenes grundgrænser.

Grundejerne skal for egen regning tilslutte deres husspildevand til hovedkloakken. Spildevandet vil blive ledt til Ryslinge Renseanlæg. Grundejere skal enten håndtere regnvand på egen grund eller ved tilkobling til FFV’s regnvandsledning. Tilslutningen til regnvandskloakken er for grundejers regning.

Områdets regnvand ledes via regnvandsledninger til et regnvandsbassin inden udløb til Sallinge Å.

Renseanlæg

Spildevand fra området ledes til Ryslinge Renseanlæg. Områdets belastning på renseanlægget vil blive øget med knap 150 PE*.

* 1 PE svarer til den mængde organisk stof, kvælstof og fosfor som 1 person i gennemsnit frembringer.

Ryslinge Renseanlæg har kapacitet til 3500 PE og vil ikke blive overbelastet ved tilførslen af ekstra spildevand fra byggemodningen.

Økonomi

FFV Spildevand A/S betaler for etablering af kloakledningerne frem til den enkelte ejendoms grundgrænse.

Projektet finansieres af FFV gennem spildevandstaksterne (2).

 

Fig. 5: Før opdatering


Figur 5: Før opdatering. Det markerede areal viser placeringen af byggemodningen. Området er ikke en del af spildevandsplanen.

 

Fig. 6 Efter opdateringen


Figur 6: Efter opdateringen. Området er nu en del spildevandsplanen som opland RYS021 og skal separatkloakeres.

 

3 Miljøvurdering

Tillæg til spildevandsplaner er omfattet af Miljøvurderingsloven5.

Som følge af Miljøvurderingsloven skal bl.a. spildevandsplaner og tillæg hertil, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som hovedregel er planer, der fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, omfattet af Miljøvurderingsloven.

Det fremgår af loven, at der ved planer, som fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller alene indeholder mindre ændringer, kun skal gennemføres miljøvurdering, hvis de vurderes at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor
’screenes’ disse planer. Dvs. at der skal gennemføres en kort, indledende vurdering af, om der skal foretages en egentlig miljøvurdering af planernes påvirkning af miljøet.

Denne beslutning skal offentliggøres før den endelige vedtagelse af planen.

Beslutningen fremgår af konklusionen og offentliggøres hermed samtidig med offentliggørelse af forslag til Tillæg til spildevandsplanen.  Konklusion

Forslaget til Tillæg 2019/6 til Spildevandsplanen er screenet i henhold til lov om miljøvurdering. Det vurderes at forslaget ikke har væsentlig indvirkning på miljøet og der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering. Screeningrapporten ses på Bilag 1

Klagevejledning til screening for miljøvurdering
Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse om ikke at udarbejde miljøvurdering, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet, inden 4 uger fra annonceringen.
Dato for offentliggørelse: 17.11.2022
Dato for klagefrist: 15.12.2022

Du klager via Klageportalen www.naevneneshus.dk

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan læse mere om gebyrerne og forventet sagsbehandlingstid på: www.naevneneshus.dk/start-dinklage/planklagenaevnet/vejledning/.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hvis du vil indbringe Planklagenævnets afgørelse for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den dato hvor afgørelsen er meddelt eller offentliggjort

4 Lovgrundlag

Ifølge Miljøbeskyttelseslovens3 § 32 stk.1 skal spildevandsplanen blandt andet indeholde oplysninger om eksisterende og planlagte kloakeringsområder og renseforanstaltninger.

Spildevandsplanen1 udgør det juridiske grundlag for kommunens meddelelse af påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken. Kommunen kan melde påbud til grundejeren om tilslutning til kloakken i henhold til miljøbeskyttelseslovens3 § 30.

Ifølge Spildevandsbekendtgørelsens4 § 5 stk. 4 skal kommunalbestyrelsen ajourføre spildevandsplanen, når der sker ændringer i forudsætningerne for planen.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af en spildevandsplan kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. miljøbeskyttelseslovens § 32, stk. 3. En spildevandsplan kan efter de generelle regler om domstolsprøvelse indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101 om den særlige søgsmålsfrist på miljøområdet. Generelt må det forventes, at prøvelsen ikke vil omfatte en indholdsmæssig prøvelse af spildevandsplanen, men vil være begrænset til formelle spørgsmål vedr. høring mv.

5 Forhold til øvrig planlægning

Spildevandsplanen indgår i det lovbestemte planhierarki, der sikrer, at statslige, regionale og kommunale planer ikke er modstridende. Tillæg 2019/6 til Spildevandsplan 2019-2023 for Faaborg-Midtfyn Kommune må ikke stride med de nationale vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser samt kommuneplanen og lokalplaner. Tillægget er udarbejdet i overensstemmelse med Kommuneplan 2019-2031 og rammerne heri.
Tillægget er ikke i modstrid med lokalplaner for området.

Tillægget er i overensstemmelse med planerne for fremtidig spildevandsstruktur i Faaborg-Midtfyn Kommune, som beskrevet i Spildevandsplan 2019-2023.

6 Referencer

1) Faaborg-Midtfyn Kommune Spildevandsplan 2019-2023

2) Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. LBK nr. 1775 af 02/09/2021.

3) Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. LBK nr 100 af 19/01/2022

4) Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. BEK nr 1393 af 21/06/2021

5) Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) LBK nr 1976 af 27/10/2021

Spørgsmål? Kontakt os

Miljø - Spildevand

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon 72 53 21 40

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Uden for telefontiden for Miljø kan du ringe til 72 53 05 30, hvor du kan efterlade en besked med ønske om opringning. Du har også mulighed for at sende mail.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.


Send en mail

Skriv sikkert til Miljø- Spildevand som borger